Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân: Tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu

HQ Online -

Những năm qua, Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; gắn kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy với kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy với trách nhiệm cá nhân theo nhiệm vụ được phân công.

Việc kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ở Đảng bộ Cục Hậu cần đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả. Người đứng đầu không chỉ nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát mà còn phát huy tốt vai trò và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Chính từ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, tìm đúng điểm cốt lõi trong công tác kiểm tra, giám sát, nên từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tình hình chấp hành kỷ luật của đảng viên, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục có chuyển biến tiến bộ, tỉ lệ vi phạm kỷ luật ở mức thấp (0,21%), đơn thư tố cáo giảm (91,67%). Toàn Đảng bộ đã kiểm tra được 42 lượt cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và 82 đảng viên là cán bộ chủ trì, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức đảng cấp trên giám sát 31 lượt cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và 62 đảng viên là cán bộ chủ trì. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 623 đảng viên, 100% đảng viên được giám sát thường xuyên theo quy định.

Cấp phát xăng dầu tại Kho Tiên Hội, Cục Hậu cần. Ảnh: Thanh Thủy

Thượng tá Nguyễn Thế Mận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Cục Hậu cần khẳng định: Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục đều bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Kết luận kiểm tra đã chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đồng thời nêu ra những biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, Đảng bộ Cục đã gắn kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy với kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy với trách nhiệm cá nhân theo nhiệm vụ được phân công.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Cục Hậu cần cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần và từng cấp ủy viên luôn nhận thức kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và tổ chức đảng. Đảng bộ Cục đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Cục ra nghị quyết lãnh đạo toàn khóa về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, từ yêu cầu thực tiễn, hằng năm cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đều rà soát, bổ sung những lĩnh vực mới nảy sinh, dễ xảy ra tiêu cực, hoặc những vấn đề bức xúc, đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng.

Một buổi bổ sung kiến thức về Luật Giao thông cho lái xe Tiểu đoàn 45, Cục Hậu cần. Ảnh: Duy Khánh

Đại tá Nguyễn Văn Lâm chia sẻ thêm: Đảng bộ Cục Hậu cần có nhiều đảng bộ nhỏ lẻ, phân tán, do đó, Đảng ủy Cục luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mọi cán bộ, đảng viên viết cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; dám nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh;  đề cao trách nhiệm nêu gương tự phê bình và phê bình. Cấp ủy các cấp quy rõ trách nhiệm của cá nhân đối với khuyết điểm của tập thể; gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên đối với khuyết điểm của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các cơ quan, đơn vị phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, định kỳ phân công ủy viên phụ trách xuống dự và đối thoại trực tiếp với cán bộ, chiến sỹ cấp dưới; công khai số điện thoại của các cấp lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ sở. Các tổ chức đảng chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm điểm hằng năm ở các cấp ủy, chi bộ, chú trọng những cấp ủy được cấp trên gợi ý kiểm điểm; khi phát hiện có khuyết điểm, yêu cầu giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Thời gian tới, Đảng bộ Cục Hậu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp và tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; vai trò nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn