Báo Xuân Canh Tý 2020 (16.01.2020)
Báo in Hải quân số 1446 (08.01.2020)