Vùng 2: Thực hiện đột phá về “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội”

*Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2

HQ Online -

Vùng 2 Hải quân có quân số đông, đóng quân phân tán, nhiều đơn vị có tính đặc thù. Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 kéo dài; các thế lực thù địch chống phá toàn diện trên các mặt, nhất là lĩnh vực tư tưởng văn hóa… tác động đến tâm tư, tình cảm của bộ đội. Do đó, công tác “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội” được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng quan tâm, chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp thực hiện.

Đảng ủy Vùng đã xác định và thực hiện đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng” theo phương châm “đúng, trúng, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả”. Các cấp đã xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, tập trung làm tốt 5 khâu cơ bản: Dự báo tư tưởng, quản lý tư tưởng, định hướng tư tưởng, đấu tranh tư tưởng và xử lý tư tưởng nảy sinh. Trong đó Vùng tập trung vào các đơn vị khó khăn, cường độ huấn luyện cao, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; chủ động ngăn ngừa hạn chế yếu kém về nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 379, Lữ đoàn 167, Vùng 2 quán triệt nhiệm vụ trước khi bước vào huấn luyện. Ảnh: Quang Tiến

Vùng thực hiện phân cấp dự báo, nắm, quản lý, phản ánh báo cáo và định hướng giải quyết tư tưởng bộ đội; triển khai mô hình “Tổ 3 người” và “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” để kịp thời nắm bắt những biểu hiện tư tưởng ngay từ khi mới manh nha. Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, đảng viên cùng công tác, sinh hoạt gần gũi, quản lý, giúp đỡ các quân nhân chậm tiến, quân nhân có biểu hiện diễn biến tư tưởng phức tạp, cá biệt; thực hiện tốt các biện pháp tâm lý trong giải quyết tư tưởng theo tinh thần gần bộ đội, hiểu bộ đội, tin bộ đội; từng bước khắc phục hiện tượng áp đặt hoặc mệnh lệnh hành chính.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tư tưởng, Đảng ủy Vùng xác định phải hết sức coi trọng và nâng cao chất lượng các hình thức, nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng tại đơn vị cơ sở, nhất là ở các nhà giàn, tàu, đài, trạm ra đa... Trong đó, chú trọng đổi mới trong tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đột phá về “Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị” theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng”. Năm 2021, Phòng Chính trị Vùng đã biên soạn chuyên đề: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Biển, đảo của tổ quốc trong tình hình mới; chuyên đề giáo dục truyền thống Quân đội, Quân chủng, Vùng 2; in hơn 4.000 bộ tài liệu về truyền thống Quân chủng, Vùng 2; thư cảm ơn gia đình chiến sĩ xuất ngũ…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 học tập, tìm hiểu truyền thống đơn vị. Ảnh: Đình Lập

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực công tác; tăng cường tuyên truyền các gương tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, nhất là việc tổ chức cho các điển hình trực tiếp báo cáo thành tích, kinh nghiệm tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ phong trào học tập, làm theo và nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ.

Vùng quan tâm chăm lo bảo đảm các điều kiện nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, nhất là các đơn vị đóng quân ở địa bàn khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, Vùng đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà đồng đội cho quân nhân và gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 970 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 336 đồng chí; thăm, tặng quà hàng trăm lượt quân nhân…

 Chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 chăm sóc rau xanh. Ảnh: Quang Tiến

Để công tác dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội có hiệu quả, thời gian tới, toàn Vùng tiếp tục quán triệt và thực hiện quyết liệt các nội dung, biện pháp đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội” theo phương châm “đúng, trúng, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả”. Các đơn vị duy trì việc nắm, phản ánh, báo cáo, giao ban tư tưởng ở các cấp, trọng tâm là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ SSCĐ với cường độ cao, các nhà giàn, tàu trực trên biển, kiên quyết không để bất ngờ về tư tưởng.

Vùng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhất là hoạt động thông báo chính trị, nói chuyện thời sự; nâng cao tính thời sự của thông tin và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, nhất là về kỹ năng tuyên truyền và định hướng tư tưởng; phát huy hiệu quả tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Tiến hành hiệu quả công tác tư tưởng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, là cơ sở để nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Vùng trong thời gian tới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.      

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn