Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tiếp tục cổ vũ chúng ta

HQ Online -

71 năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đoàn kết, nhất tề đứng lên giành lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Và ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Người đã trịnh trong tuyên bố với thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập, và sự thật đã trở thành nước tự do, độc lập”. Đồng thời, bản Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn thể dân tộc Việt Nam “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Khối chiến sĩ Hải quân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: Trọng Thiết

Dân tộc Việt Nam kể từ bước sơ khởi dựng nên nước Văn Lang, đã vừa dựng nước, vừa giữ nước, tôi luyện ý chí độc lập, tự chủ. Trải qua hơn mười thế kỷ đấu tranh chống Bắc thuộc để có một thời đại phục hưng Đại Việt với những bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ “Nam quốc sơn hà”, “Đại cáo bình Ngô”, ý chí độc lập tự chủ ngày càng được bồi bổ và phát huy với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi vẻ vang.

Mười thế kỷ sau cuộc giải phóng khỏi ách Bắc thuộc, Cách mạng tháng Tám thành công với bản Tuyên ngôn Độc lập là sự kết tinh ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta từ mấy ngàn năm. Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra một trang sử mới của lịch sử dân tộc. Ý chí độc lập tự chủ trong thời kỳ mới được tiếp tục phát huy trong công cuộc chiến đấu và lao động hết mình vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Khi thực dân Pháp bội ước phát động chiến tranh xâm lược trên cả nước ta, thì dân tộc ta đã đứng lên theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó cũng là tiếng gọi của non sông, của ông cha thuở trước: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hình tượng những chiến sĩ tự vệ Thủ đô quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh là tượng đài bất hủ về cuộc chiến tranh mà mỗi người dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Sau chín năm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang.

Đặc biệt là cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc ta với đế quốc Mỹ xâm lược. Với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, chấp nhận đụng đầu lịch sử, vừa kháng chiến giải phóng miền Nam, vừa lao động và chiến đấu xây dựng, bảo vệ miền Bắc. Đó là sự lựa chọn đầy dũng cảm và sáng suốt nhưng cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Xét về nguồn gốc sâu xa, nguyên nhân căn bản thì chính quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ bảo vệ nền độc lập, bảo vệ quyền cơ bản của con người của dân tộc Việt Nam đã thắng sức mạnh xâm lược của Mỹ. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, ý chí độc lập tự chủ trong Tuyên ngôn Độc lập càng có ý nghĩa to lớn chỉ đạo về tư tưởng và hoạt động thực tiễn. Đó là nguồn gốc sức mạnh tiềm tàng to lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam, với tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, quyết giữ vững độc lập, tự do của dân tộc, đã có biết bao tấm gương cán bộ, chiến sĩ Hải quân hy sinh anh dũng vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc và cùng quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ năm 1964. Đó là hành động anh hùng của cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu “Không số” đã mưu trí, dũng cảm đưa tàu vượt qua sự kiểm soát gắt gao của kẻ thù để chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ, khi bị địch phát hiện đã dũng cảm lao thẳng vào tàu địch, chấp nhận hy sinh vì sự trường tồn của con đường “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại. Đó là những tấm gương của bộ đội Đặc công Hải quân, bằng cách đánh thông minh, táo bạo đã đánh chìm, đánh cháy hàng trăm tàu chiến Mỹ trên chiến trường Cửa Việt, Đông Hà. Đó là tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Hải quân kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa. Đó là hành động sẵn sàng nhận nhiệm vụ, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn gian khổ của các lực lượng Hải quân ngày đêm làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Và hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong khai thác, sử dụng hiệu quả các trang bị vũ khí, khí tài mới, hiện đại để xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  71 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ kế thừa, phát huy cao nhất tinh thần độc lập, tự chủ để xây dựng Quân chủng vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn