Thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Cách đây tròn 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Từ đây, phong trào thi đua ái quốc liên tục phát triển, mở rộng, trở thành phong trào hành động thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Ngày 11-6 hằng năm trở thành Ngày truyền thống TĐYN.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc; là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào TĐYN; thể hiện rõ tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐYN, xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

Bác Hồ kính yêu không chỉ khởi xướng, phát động các phong trào TĐYN, xác định đó là một bộ phận quan trọng, phương cách hữu hiệu trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà chính Người còn là tấm gương mẫu mực, một tư tưởng lớn cùng những cống hiến vô giá về TĐYN. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy chủ nghĩa yêu nước làm trọng tâm để quy tụ, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt địa vị, dân tộc, tôn giáo, già trẻ, gái trai; dù ở trong nước hay ở nước ngoài... Người đã khơi dậy lực lượng vô tận, sức mạnh vĩ đại của dân tộc; lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cao độ của toàn dân, toàn quân bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội tặng hoa chúc mừng các đại biểu nhân dịp Bộ Quốc phòng gặp mặt, tôn vinh anh hùng, điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Tuấn Huy


Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống TĐYN, là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ; tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐYN vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, mang tính thời sự; có sức sống mạnh mẽ, trường tồn; là nền tảng, động lực lôi cuốn các tầng lớp nhân dân; cán bộ, chiến sĩ LLVT; mọi thành phần kinh tế, các tổ chức, đoàn thể… trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là động lực tinh thần, lời hiệu triệu toàn dân, toàn quân; đồng thời để lại cho chúng ta những bài học và kinh nghiệm quý trong công tác vận động quần chúng; là mẫu mực về thực hành tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thành công.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mãi khắc sâu, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những lời huấn thị của Bác về TĐYN: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; “Thi đua phải thiết thực, gắn với công việc hằng ngày của mỗi người…”; “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”; “Cách làm là dựa vào: Lực lượng của dân. Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân"; và “Trong cuộc vận động thi đua phải tránh xu hướng "bàn giấy", "công chức hóa", cần phải có sự phối hợp thống nhất trong chương trình thi đua, thì thi đua mới có kết quả"…

Cùng với đó, phải không ngừng đổi mới công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT), các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… cần thẳng thắn chỉ rõ, nghiêm túc khắc phục những bất cập, hạn chế trong phong trào TĐYN và công tác TĐ-KT. Đó là, phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng, nhưng chưa toàn diện; không ít nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị; còn để xảy ra tình trạng "chạy thành tích", "chạy khen thưởng"…; chưa quan tâm đúng mức việc tôn vinh, khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân; các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở địa bàn khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa…      

Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và những bài học kinh nghiệm về TĐYN được kết tinh trong suốt 70 năm qua; với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân… nhất định phong trào TĐYN, công tác TĐ-KT thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực; phát triển lên tầm cao mới; gắn kết chặt chẽ việc tổ chức các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các ngành, địa phương phát động; luôn trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh phong trào TĐYN, thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn