Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo ở Đảng bộ Vùng 5 (Kỳ 3)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

HQVN -

Một trong các giải pháp mà Đảng bộ Vùng 5 Hải quân đã và đang triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo chính là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Các đợt KT, GS chuyên đề đối với các đảng bộ trực thuộc của Thường vụ Đảng ủy Vùng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, kết luận rõ ưu, khuyết điểm, xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Vùng sau KT, GS đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Giờ giải lao trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 565. Ảnh: Hoàng Hùng     

Trao đổi về vấn đề này, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 khẳng định: Những năm qua, cấp uỷ đảng các cấp đã tích cực nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung mới về công tác KT, GS; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện kế hoạch, nội dung KT, GS theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, đúng tiêu chí, sát đối tượng. Các đợt KT, GS đã góp phần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Vùng TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Vùng đã gắn KT, GS tập thể cấp ủy với KT, GS người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy với trách nhiệm cá nhân theo nhiệm vụ được phân công. Việc KT, GS gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, tìm đúng điểm cốt lõi nên từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn Đảng bộ Vùng không có tổ chức đảng vi phạm kỷ luật; số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Thượng tá Nguyễn Trọng Huấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Vùng 5 cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã tiến hành KT, GS 1.530 lượt đảng viên; kiểm tra bình quân hằng năm đạt 101,2%. Thường vụ Đảng ủy Vùng KT, GS 9 lượt tổ chức đảng trực thuộc và 16 lượt cấp ủy viên. Đảng ủy Vùng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác KT, GS; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch KT, GS nhiệm kỳ sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Từ yêu cầu thực tiễn, hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp rà soát, bổ sung những nội dung mới nảy sinh, dễ xảy ra tiêu cực hoặc những vấn đề bức xúc vào kế hoạch KT, GS; chú trọng và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng.

Cùng với tăng cường KT, GS, Đảng ủy Vùng luôn chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Vùng ra các nghị quyết chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp gắn việc học tập và làm theo Bác với đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua đột kích khác.

Trong quá trình thi đua, cấp ủy các cấp phát hiện, xây dựng và nhân rộng những tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ. Qua phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích đã tạo thành những cao trào hành động cách mạng, cổ vũ các tập thể, cá nhân sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều mô hình mới xuất hiện như “Cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, mô hình “Tự soi, tự sửa”... đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Vùng.

Thực tế tại Vùng 5 Hải quân cho thấy, các cấp ủy đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS, góp phần tích cực giúp các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội. Qua KT, GS đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, củng cố lòng tin của quần chúng đối với tổ chức đảng, bảo vệ uy tín của cán bộ, đảng viên, ổn định được tình hình đơn vị; giúp tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm phấn đấu thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây cũng chính là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng mà Thường vụ Đảng ủy Vùng 5 xác định trong những năm tới, tiếp tục chú trọng thực hiện tốt hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng TSVM, đơn vị VMTD.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn