Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân chủng Hải quân

* Đại tá Nguyễn Xuân Du, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng

HQVN -

Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là kết quả của một cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức với số người tham gia ít, thời gian ngắn nhất mà đạt được mục đích, yêu cầu cao nhất; nói cách khác là phát hiện được trúng vấn đề mới phát triển, những điểm còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Việc phát hiện ra những vấn đề mới, tích cực; các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát là những minh chứng để kết luận cho những thành công hoặc kẽ hở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, nhằm đề xuất với các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh các nghị quyết, chỉ thị, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình cho phù hợp với thực tiễn.

Với tinh thần đó, thời gian qua cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đúng với kế hoạch; đã gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của QUTW; kiểm tra, giám sát tập thể gắn với cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát để phát huy những điểm mạnh, chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ lúc còn manh nha.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng chủ trì Kỳ họp thứ 3/2021. Ảnh: Thanh Tùng

Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực; giải quyết các vụ việc vi phạm, tố cáo đảm bảo nghiêm túc, đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên luôn mức thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được giữ vững và phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở các cấp còn có những tồn tại, khuyết điểm là:  Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, của Quân đội chưa thật đầy đủ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong kiểm tra, giám sát chưa cao; công tác giám sát thường xuyên có mặt còn hạn chế; nội dung, biện pháp khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát, chưa cụ thể. Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở chưa chủ động nắm, phát hiện, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Một số đơn vị còn để xảy ra đơn thư tố cáo vượt cấp, dấu tên, mạo tên; nền nếp chế độ, chất lượng báo cáo tổng hợp còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần giữ vững nguyên tắc hoạt động của Đảng, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo “chủ động chiến đấu, giáo dục hiệu quả”, đồng thời nghiên cứu vận dụng sát thực với yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thời gian tới cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là Quy định số 22- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. 

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng của cấp ủy các cấp theo Khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ chủ trì, hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Tập trung thực hiện đột phá của Ngành kiểm tra trong Đảng bộ Quân chủng là “Tăng cường kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm và nâng cao chất lượng giám sát ở chi bộ”; hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

Ba là, Ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý các vụ vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn tổ chức cơ quan ủy ban và đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách ở các cấp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu theo đúng hướng dẫn quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Có kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác, có trình độ chuyên môn cao ở nhiều mặt về làm công tác kiểm tra, giám sát.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn