Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Nước Việt Nam ta sau này thịnh hay suy, mạnh hay yếu, trách nhiệm ở toàn thể quốc dân”

HQ Online -

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi một Việt kiều báo tin nước nhà đã độc lập”, Bác viết cuối tháng 9-1945.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, tạo ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của chính quyền thực dân phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, Nhà nước non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, hiểm nguy được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đoàn kết và tập hợp lực lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào cách mạng; trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để họ hướng về Tổ quốc bằng những “tấm lòng vàng” và hành động thiết thực đã góp phần tạo nên sức mạnh giúp cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đó đã góp phần tăng cường sức mạnh và tiềm lực mọi mặt của đất nước đồng thời ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vì vậy, bất cứ ai ở cương vị nào, là công dân Việt Nam cần hiểu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quyền lợi, nghĩa vụ, vinh dự và trách nhiệm của mình.

Đinh ninh lời Bác, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả của chiến tranh; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, cứu hộ cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án, phong trào lớn của quốc gia như: “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn