Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ..."

HQ Online -

“Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”. 

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu tại Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế, họp ở Mát-xcơ-va, tháng 11-1960.

Trong bối cảnh chủ nghĩa cơ hội xuất hiện, các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế đang có sự chia rẽ, bất hòa trong nhận thức và giải quyết các vấn đề quốc tế. Tại hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu và kêu gọi sự đoàn kết thống nhất của các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Lời khẳng định của Bác có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn xa trong rộng của Người trước các vấn đề quốc tế, qua đó nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.  

Thực hiện lời dạy của Người đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường đoàn kết quốc tế, đoàn kết với nhân dân lao động các nước, với các dân tộc, với nhân loại tiến bộ vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tư tưởng sô vanh, nước lớn.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, Quân đội ta cần gắn bó thủy chung, vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình với quân đội và nhân dân các nước anh em, bè bạn quốc tế; sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; không tự cao, tự đại hoặc kẻ cả, ban ơn, không ỷ lại, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân các nước; góp phần tích cực vào xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước, nhất là các nước có chung mục tiêu lý tưởng, các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn, phấn đấu vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân quán triệt và nhận diện rõ đối tượng - đối tác của cách mạng, đối tượng tác chiến của quân đội, thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; không mơ hồ mất cảnh giác, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn