Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Muốn thi đua có kết quả tốt thì đầu óc cần phải suy nghĩ, tìm tòi

HQ Online -

‘‘Muốn thi đua có kết quả tốt, thì đầu óc cần phải suy nghĩ tìm tòi, cũng như tay chân phải cần cù nhanh nhẹn”. Lời nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bài "Một công nhân gương mẫu" đăng trên Báo Nhân dân, số 392, ngày 29-3-1955, khi mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta vừa kết thúc thắng lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn do một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng (cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam).

Vì vậy, để hoàn thành được hai nhiệm vụ khó khăn trên cần phải có sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân cho sự nghiệp cách mạng, muốn vậy thì phải thi đua, Người khắng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng: Muốn thi đua đạt kết quả tốt thì đầu óc phải suy nghĩ, tìm tòi và phải có sáng kiến thì mới thu được kết quả tốt, cũng như chân tay phải cần cù nhanh nhẹn, có như vậy kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công.

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp cách mạng nước ta tuy đã đạt được một số thành tựu đáng kể sau hơn 30 năm đổi mới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Lời dạy của Người “Muốn thi đua có kết quả tốt, thì đầu óc cần phải suy nghĩ tìm tòi, cũng như tay chân phải cần cù nhanh nhẹn” vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thiết thực phát động thành những phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể nhân dân... Để thực hiện tốt nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, đòi hỏi nội dung, hình thức, phương pháp thi đua phải sát với yêu cầu thực tiễn của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, từ phong trào nhỏ, quy mô nhỏ, tiến tới phong trào lớn và quy mô lớn cấp quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân NDVN thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn thi đua có kết quả tốt, thì đầu óc cần phải suy nghĩ tìm tòi, cũng như tay chân phải cần cù nhanh nhẹn”. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Hải quân NDVN chính quy, hiện đại đặt ra nhiều yêu cầu mới, khẩn trương, do đó bên cạnh các giải pháp đồng bộ, công tác thi đua phải tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, phát huy được trí tuệ của mọi tập thể, cá nhân, nhất là sự tìm tòi, năng động, sáng tạo để làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn