Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ…, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”

HQ Online -

“Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”. Đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong "Thư khen quân và dân miền Bắc" ngày 27-6-1968.

Đây là thời điểm đáng ghi nhớ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi quân và dân miền Nam đang đánh mạnh, thắng to; quân và dân miền Bắc vừa lập công bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 của không quân Mỹ xâm lược leo thang phá hoại miền Bắc Xã hội chủ nghĩa.

Lời dạy của Bác có ý nghĩa rất lớn, không chỉ động viên, khen ngợi quân và dân miền Bắc mà còn nhắc nhở quân và dân hai miền Nam-Bắc phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm hợp lực, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt; đồng thời phải coi trọng việc phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau thi đua trong lao động sản xuất, trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Hưởng ứng lời dạy của Bác, toàn dân và toàn quân ta hăng hái chiến đấu đánh giặc lập công, tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực vật chất, tinh thần cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước giành thắng lợi.

Ngày nay, đất nước hòa bình, thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa quân đội" nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Học tập và làm theo lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và Quân chủng Hải quân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn