Không thể xuyên tạc giá trị của Tuyên ngôn Độc lập

HQVN -

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 chứa đựng những giá trị lịch sử và thời đại hết sức sâu sắc. Thế nhưng, vẫn có những luận điệu cố tình xuyên tạc bản chất văn kiện lịch sử này. 

“Sao chép” hay là “gậy ông đập lưng ông”

Năm nay, nước ta chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Cùng với những biến chủng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, những “biến chủng thông tin xấu độc” cũng ra sức ăn theo, lan truyền chóng mặt trên mạng internet, tác động tiêu cực đến tư tưởng, niềm tin của nhân dân.

Được thể “đục nước béo cò”, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ra sức gán ghép, suy diễn, quy chụp, xào xáo thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc ta. Thật nực cười khi chúng vẫn cho rằng, “Cách mạng Tháng Tám là ăn may, là sai lầm lịch sử”, còn Tuyên ngôn Độc lập là sự “sao chép từ tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, không có giá trị gì”.

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh: TTXVN

Chỉ có những kẻ tâm địa xấu xa, “cuồng ngôn lộng ngữ” mới không hiểu một sự thực rằng: Cách mạng Tháng Tám là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh cách mạng bền bỉ, đầy gian khổ nhưng vinh quang của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến; là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chớp thời cơ “ngàn năm có một” để tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thành quả Cách mạng Tháng Tám dẫn đến sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp để mở đầu cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam hoàn toàn không phải là sự “sao chép”. Trái lại, đó là cơ sở pháp lý khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam; là dẫn chứng thuyết phục để tố cáo tội ác của thực dân, đế quốc khi chúng xua quân xâm lược và áp đặt ách thống trị tàn bạo, chà đạp lên các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam. Hành động đó cho thấy, thực dân, đế quốc đã đi ngược lại những “lẽ phải không thể chối cãi được”, “chân lý bất hủ của nhân loại” mà chúng đã tuyên bố theo đuổi.

Thông qua trích dẫn tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng “gậy ông đập lưng ông”, lấy lời lẽ của tổ tiên kẻ thù để vạch trần bản chất xâm lược, xảo trá, áp bức, bóc lột của chúng, vốn được núp bóng “mẫu quốc bảo hộ”, “khai hóa văn minh”. Còn nếu nhìn ở góc độ ý thức tự tôn dân tộc, cũng bằng trích dẫn kinh điển đó, Hồ Chí Minh đã đặt Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam ngang hàng với tuyên ngôn của hai cường quốc Mỹ và Pháp, khẳng định dân tộc Việt Nam có quyền bình đẳng, độc lập, tự do như tất cả các dân tộc khác trên thế giới.

Mở ra kỷ nguyên mới và truyền cảm hứng cho các dân tộc

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn kiện lịch sử, pháp lý có tầm quan trọng đặc biệt của nước Việt Nam, chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, 5 năm chiếm đóng của phát xít Nhật và hàng nghìn năm tồn tại của chế độ quân chủ phong kiến. Từ đó đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cùng với bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt vang lên trên dòng sông Như Nguyệt năm 1077 và “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi bố cáo thiên hạ xa gần năm 1428, Tuyên ngôn Độc lập là mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước, làm rạng rỡ nền văn hiến hàng ngàn năm của Việt Nam.

Tư tưởng, giá trị cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập là sự thống nhất giữa quyền độc lập dân tộc với quyền sống của con người, giữa khát vọng sống tự do, độc lập của con người với tinh thần kiên quyết bảo vệ quyền độc lập, tự do của dân tộc. 76 năm qua, nhân dân Việt Nam liên tục, bền bỉ đấu tranh, thực thi những tư tưởng và giá trị cơ bản ấy để hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”, “chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế như ngày nay”. Đó là minh chứng hùng hồn cho giá trị đích thực của hòa bình, tự do, độc lập mà Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập đem lại cho dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa thời đại sâu sắc khi đã khẳng định chân lý về quyền con người và quyền của dân tộc vốn là những quyền cơ bản mang tính phổ quát toàn nhân loại, là lẽ tự nhiên không ai có thể chối bỏ được. Quy luật tất yếu là ở đâu có áp bức, bóc lột thì ở đó có đấu tranh giành tự do, độc lập. Cách mạng vô sản có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước thuộc địa nửa phong kiến nhờ có Đảng lãnh đạo, có lý luận soi đường, có tư duy sáng tạo, tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây cũng là niềm cảm hứng cho các dân tộc thuộc địa vùng lên đấu tranh chống đế quốc, thực dân, giành độc lập, tự do. Đúng như nhà sử học Na Uy Tonnesson đã phát biểu: “Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Việt Nam nằm trong những nguồn cảm hứng chủ yếu của một đường lối đấu tranh lớn khác sau chiến tranh, đó là quá trình phi thực dân hóa. Trong các cuộc cách mạng cộng sản, cách mạng của người Việt Nam nổi lên như là một trong những cuộc cách mạng có sức sống và làm đảo lộn nhiều nhất”.

Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập cũng là ở chỗ đó. Không ai và không thế lực nào có thể phủ nhận.

Kao Dân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn