Không để kẽ hở và cơ hội cho các quan điểm sai trái lọt vào đơn vị

HQ Online -

Thất bại trong chống phá Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình".  Một trong những hướng tấn công mũi nhọn là đòi "phi chính trị hóa" quân đội trong bối cảnh mới. Đây là thủ đoạn không mới nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận định: Những năm tới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước cấu kết với nhau tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn.

Hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch đã có phát triển mới, công khai và trực diện hơn. Qua nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội, chúng công khai nhận định: Muốn chuyển hóa Việt Nam, phải tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực cơ bản. Trong đó, phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, lâu dài; phi chính trị hóa quân đội là nhiệm vụ trọng yếu.

Chúng nhận thức rất rõ: Chỉ có làm cho quân đội suy yếu, mất phương hướng chính trị, sau đó thông qua "cách mạng màu", "cách mạng hoa", "cách mạng đường phố" mới có thể lật đổ được chế độ XHCN ở Việt Nam. Rõ ràng mục đích là không đổi, nhưng thủ đoạn, cách thức thực hiện có những biểu hiện mới rất tinh vi, thâm độc.

Để thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội. Chúng tiếp tục tung hô, đề cao tính "khoa học" của các luận thuyết tư sản và tuyên bố rằng: Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, cáo chung, là bóng ma ám ảnh thế giới đương đại, không còn vai trò, ý nghĩa gì đối với xã hội.

Chúng tập trung cổ súy cho luận điệu "lực lượng vũ trang phi giai cấp"; "quân đội nhà nghề". Một số học giả tư sản, cơ hội đã có nhiều bài viết và luận giải mơ hồ rằng: Không cần phân biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền, cần vũ khí; do đó bỏ Đảng cũng được vì quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào...

Quán triệt nhiệm vụ cho học viên trước khi đi biển ở Học viện Hải quân

Chúng xác định: Dù cố gắng đến đâu thì hiện nay cũng chưa thể xóa bỏ ngay được nền tảng tư tưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì thế, chúng dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước, làm cho cán bộ, chiến sĩ mất niềm tin, thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, thấy sai không biết đấu tranh. Nguy hiểm hơn, trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế, chúng cho rằng quân đội không cần có đối tượng tác chiến, từ đó làm xuất hiện tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác.

Đặc biệt, sau Đại hội XIII của Đảng, chúng triệt để lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết thống nhất, kích động hình thành bè phái trong nội bộ các đơn vị quân đội. Chúng cho rằng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần, nên công tác đảng, công tác chính trị không còn phát huy tác dụng; sự can dự của chính trị sẽ phá hoại tính chuyên nghiệp của quân đội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã dự báo: "Những năm tới, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo tiếp tục diễn ra căng thẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ xảy ra xung đột.. Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định".

Là người lính đứng gác ở hướng biển-"cửa mở" lớn nhất của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, cán bộ, chiến sĩ Hải quân không một phút lơ là, mất cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Việc tăng cường cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội trong tình hình hiện nay là trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, của mọi tổ chức và từng cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng.

Thấm nhuần tư tưởng của V.I.Lênin: "Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta", vì thế, việc xây dựng Quân chủng và từng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị được coi là yếu tố tiên quyết để làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội.

Điều đó đòi hỏi các đơn vị phải giữ vững và tăng cường nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; tăng cường giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm cho mọi quân nhân phân biệt chính xác bạn, thù, đối tượng, đối tác; đồng thời cán bộ, chiến sĩ cần nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có khả năng "miễn dịch" trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội sẽ lâu dài, gian khổ; phải tiến hành thường xuyên, đồng bộ, mọi lúc, mọi nơi. Sức mạnh trong cuộc đấu tranh này phải là sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là toàn đơn vị phải là một khối đoàn kết, thống nhất tạo thành "hàng rào" chính trị tư tưởng vững chắc, không có kẽ hở và cơ hội cho các quan điểm sai trái lọt vào đơn vị. Trong đó, chủ động, không để bất ngờ về chính trị, tư tưởng chính là kế sách tối ưu để đập tan âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch trong tình hình mới hiện nay.

                                                 Trần Trung Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn