Cục Kỹ thuật Hải quân: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới khu vực Khánh Hòa

HQ Online -

Ngày 10 và 11-9, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới năm 2020. Tham gia lớp có 74 đồng chí các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật khu vực Khánh Hòa.

Quang cảnh lớp học

Các học viên lớp đối tượng kết nạp đảng được trang bị kiến thức về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên mới được học tập và nghiên cứu các nội dung cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định 08 ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định nêu gương của cán bộ đảng viên.

Hoàn thành khóa học, các đồng chí đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới được cấp giấy chứng nhận.

Tin, ảnh:  Đình Khanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn