Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Quân nhân phải biết võ, phải biết văn

HQ Online -

Trong thư gửi Báo “Quân nhân học báo”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Quân nhân phải biết võ, phải biết văn, võ là như tay phải, văn là như tay trái của quân nhân. Biết võ, biết văn, mới là quân nhân hoàn toàn. Muốn biết thì phải thi đua học.
Học không bao giờ cùng.
Học mãi để tiến bộ mãi.
Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”.

Báo “Quân nhân học báo” là tờ báo chuyên hướng dẫn bộ đội ta học tập văn hóa, xuất bản tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong toàn dân, toàn quân xóa nạn mù chữ. Hưởng ứng và thực hiện lời kêu gọi của Người, các đơn vị bộ đội đã phát động phong trào bộ đội tích cực học tập xóa nạn mù chữ, theo tinh thần người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ, người biết nhiều, dạy cho người biết ít, nhằm làm cho các binh sĩ đều biết đọc, biết viết để diệt giặc dốt, để phục vụ quân đội, phục vụ kháng chiến. Bởi theo Bác, địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch ngoại xâm dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội, bên cạnh việc học chữ, còn phải tích cực học tập quân sự, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, rèn luyện thể lực để đủ sức khỏe, bản lĩnh chiến đấu, chiến thắng địch ngoại xâm.

Lời động viên, khen ngợi của Bác đã kịp thời cổ vũ, động viên, tinh thần tích cực học tập văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn thể hiện tư tưởng, chỉ đạo, phương châm giáo dục học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thưc tiễn, nhà trường gắn liền với chiến trường, quân sự gắn liền với chính trị (văn võ song toàn). Bởi theo Bác “Một quân đội văn hay võ giỏi, là một quân đội vô địch”.

Lời Bác dạy vẫn còn nguyên giá trị để cán bộ, chiến sĩ Hải quân không ngừng học tập, nghiên cứu lý luận, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn