Chiêu bài kích động người dân vi phạm pháp luật và “đổi màu”

Kêu gọi, kích động người dân đẩy mạnh trào lưu “tự xử”, làm thay cơ quan công quyền khi bức xúc trước những hành vi vi phạm pháp luật; xui dại và tung hô giớ...

Chủ động phòng ngừa tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan

Một trong những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

“Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc” là một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đề cập trong....

Cảnh giác với luận điệu đánh đồng “môi trường và chính trị”

Âm mưu xuyên tạc, chống phá dai dẳng Mới đây, trên trang mạng tiếng Việt của một hãng truyền thông nước n...

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (Tiếp theo và hết)

"Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo ch&ia...

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

Thành tựu của 30 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng có đóng góp quan trọng của báo chí, đó ...

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng sự cố môi trường

Vụ việc ấy khẳng định quan điểm kiên quyết của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh với những hành vi xâm hại môi trường,...

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa- điểm mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

Trong đó, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có nhiều nội dung mới, thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy lý luận của Đảng t...

Không được phép suy diễn

Báo chí thế giới cũng hết sức quan tâm. Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin về vụ việc, liên tục v&agrav...