Xã luận

Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển 

HQVN -

Hôm nay 25-1-2021, đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng hướng về Thủ đô Hà Nội-Thủ đô hòa bình, nghìn năm văn hiến-Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tất cả lòng tự hào, niềm tin và khát vọng lớn lao.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đều đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của Đảng và ghi thêm những mốc son mới trong chặng đường phát triển vẻ vang của dân tộc.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”; Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII (2016-2020) và nhìn lại diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới (1986-2020).

Nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng và dấu ấn nổi bật, tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020) đã tạo ra những bước tiến lớn về lý luận và thực tiễn, khẳng định con đường đi lên CNXH là phù hợp với Việt Nam và xu thế thời đại.

Nhìn lại 35 năm qua (1986-2020), nhận thức về đổi mới ở nước ta ngày càng hoàn thiện, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây là động lực, là niềm tin để nước ta vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn, sáng tạo và sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi.

Trên nền tảng đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ quyết định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với tư duy mới, tầm nhìn mới: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu đề ra và khát vọng phát triển rất lớn. Gian nan, thử thách vì thế sẽ càng nhiều. Song với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín đã khẳng định qua hơn 9 thập kỷ, nhất định Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân biến mục tiêu, khát vọng trở thành hiện thực.

Hướng về ngày hội lớn, từ nhiều tháng nay, bộ đội Hải quân đã phát động và triển khai các hoạt động thi đua sôi nổi “Lập công dâng Đảng”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ từ đất liền đến biển, đảo, nhà giàn luôn vững vàng ý chí và niềm tin, thường xuyên cảnh giác, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp.

Sắt son một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bộ đội Hải quân nguyện sẽ cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển, “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn