Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Năm 2018 đã kết thúc thắng lợi trong niềm vui chung của cả nước với các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng GDP của nước ta đạt 7,08%, cao nhất trong vòng 10 năm gần đây, tạo cơ sở, tiền đề để chúng ta hoàn thành tốt các chỉ tiêu khác về văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Riêng lĩnh vực quân sự, quốc phòng, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Một số kết quả nổi bật là:     

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; chủ động nắm vững tình hình, làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, có đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực tham mưu, đề xuất việc hoạch định, xây dựng, hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài, như: Xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; trình Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Cảnh sát biển cùng các nghị định, đề án, kế hoạch, thông tư liên quan. Các đơn vị chủ lực của Bộ đứng chân trên địa bàn và cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an và các lực lượng chức năng, tiến hành xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch về quân sự, quốc phòng năm 2018. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và thực sự làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện có hiệu quả chủ trương “kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng”, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Toàn quân đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; thực hiện tốt việc xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và cải cách hành chính quân sự. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị trong toàn quân hết sức quan tâm, coi trọng, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nội dung mới về huấn luyện chiến đấu được triển khai tích cực; tổ chức tốt các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng cấp chiến dịch, chiến lược. Chất lượng huấn luyện của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ từng bước được nâng lên; bảo đảm tốt khả năng cơ động, năng lực ứng phó với các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tới thăm và kiểm tra Quân đoàn 1, tháng 10-2018. Ảnh: DUY HỒNG

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin tuyên truyền luôn chủ động, nhạy bén, bảo đảm đúng định hướng, kịp thời, hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chăm lo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức quần chúng vững mạnh, tạo nền tảng để tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác: Hậu cần, tài chính, kỹ thuật, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng. Đời sống sinh hoạt của bộ đội từng bước được cải thiện; vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự được quan tâm đầu tư đồng bộ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các công trình, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng luôn bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, tiến hành có chiều sâu, thực chất, đạt hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Tổ chức tốt cuộc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ năm; Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ ba; giúp bạn Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu. Tham dự các hội nghị quốc phòng trong khối ASEAN; đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan để làm nhiệm vụ; triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẵn sàng làm nhiệm vụ theo yêu cầu của Liên hợp quốc. Đặc biệt, chúng ta đã chủ động tham gia vào hợp tác quốc phòng song phương, đa phương và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, quân đội trên trường quốc tế, tạo thế và lực mới để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2019 là năm rất quan trọng trong lộ trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, khủng bố, tấn công mạng có chiều hướng gia tăng; các nước lớn tăng cường cạnh tranh chiến lược, thực thi nhiều biện pháp cứng rắn hơn trong quan hệ quốc tế cả về chính trị, kinh tế nhưng cũng sẵn sàng thỏa hiệp vì lợi ích quốc gia, dân tộc,… Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng còn nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội về mọi mặt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu sắc đối với sự phát triển khoa học công nghệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Tác động mặt trái của cơ chế thị trường; tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh,… xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019 cũng là năm đất nước, quân đội diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, như: Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân, nhất là cơ quan chiến lược cần chủ động, tích cực, đẩy mạnh đổi mới, đột phá, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, nắm vững tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước để chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Nội dung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phải khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tham mưu hoạch định, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược chuyên ngành về quân sự, quốc phòng; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên từng khu vực, địa bàn, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm.

Cùng với tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến, phòng thủ, toàn quân phải thường xuyên duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ tình hình mọi mặt, kịp thời phát hiện và đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm biên giới, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; chủ động có kế hoạch, phương án tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc.

Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị khóa X, các cơ quan, đơn vị toàn quân, nhất là cơ quan quân sự địa phương các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc, làm nền tảng cho thế trận quốc phòng, an ninh trên các địa bàn và cả nước. Coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận và cơ chế vận hành; xây dựng điểm mô hình chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới và tích cực triển khai Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đối ngoại vững chắc trên từng khu vực, địa bàn và cả nước; trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Toàn quân cần chú trọng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, nhất là đối với các nguồn tiềm lực, công trình và đất quốc phòng. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, tổ chức doanh nghiệp, cán bộ quản lý cơ quan truyền thông, báo chí, học sinh, sinh viên và chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an ở tất cả các cấp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ, nhằm dự báo và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Ba là, thực hiện tốt “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội vừa là nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo vừa là mục tiêu xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng. Đây là nội dung quan trọng, bảo đảm cho toàn quân đủ sức hoàn thành trọng trách to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “ba khâu đột phá” về tổ chức biên chế; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội đến năm 2021 và bảo đảm vũ khí trang bị đến năm 2025. Trước hết, cần tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh; tích cực nghiên cứu phương thức tổ chức các đơn vị dự bị động viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2016-2020; tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông; triển khai có hiệu quả Đề án đầu tư theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, bảo đảm sát đối tượng, phương án, địa bàn và thực tế chiến đấu; gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng, rèn luyện thể lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở tất cả các cấp.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và thực hiện cải cách hành chính quân sự. Trước mắt, cần đẩy mạnh việc ứng dụng Chính phủ điện tử trong cơ quan Bộ Quốc phòng, làm cơ sở nhân rộng ra toàn quân. Cùng với những nội dung trọng tâm trên, các cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện tốt các mặt công tác: Hậu cần, tài chính, kỹ thuật, khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng,… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Toàn quân cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký với các nước, các tổ chức quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống; tổ chức tốt các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng; quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Trước mắt, chúng ta cần tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020; tham gia một số cuộc diễn tập đa phương về hoạt động nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa ở các mức độ khác nhau; tích cực, chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong tình hình hiện nay, đối ngoại quốc phòng phải chủ động chuẩn bị nhiều phương án, kịch bản đấu tranh ngoại giao hiệu quả, nhất là trong xử lý những vấn đề phức tạp trên Biển Đông, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm là, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung rà soát, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động xây dựng, ban hành các chỉ thị, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, từng cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, coi trọng việc kiện toàn, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học;… chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Đặc biệt, cấp ủy các cấp cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong quân đội nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Vì vậy, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Với bề dày truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được vun đắp qua nhiều thế hệ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn