Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Công tác cán bộ Quân đội (28/2/1947-28/2/2022)

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong Quân chủng Hải quân

* Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

HQVN -

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ Hải quân.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 1348-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng về xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quân, nhất là cán bộ cấp chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa, đề ra mục tiêu, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ sát tình hình thực tiễn, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy đảng các cấp trong Quân chủng thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy trình công tác cán bộ; dự báo đúng sự phát triển về lực lượng, phương tiện, trang bị; chủ động đi trước, đón đầu, triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng và điều chỉnh cơ cấu hợp lý, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho Quân chủng và các đơn vị. Toàn Quân chủng thực hiện tốt quy chế, quy định phân công, phân cấp quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ. Quy hoạch và điều hành quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp được tiến hành bài bản, khoa học, khách quan, dân chủ, không cục bộ, khép kín.

 Một buổi học của học viên Học viện Hải quân. Ảnh: Anh Mão

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả ở trong và ngoài nước được đẩy mạnh, gắn với quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ. Việc bố trí, điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ tuân thủ đúng quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ. Các đơn vị tích cực luân chuyển để cán bộ rèn luyện trưởng thành qua các cương vị khác nhau; tạo được nhiều nguồn cán bộ có chất lượng. Quân chủng bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cán bộ hiện hành và kịp thời đề xuất, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác ở đơn vị đặc thù, đặc biệt, hoạt động ở địa bàn khó khăn gian khổ (tàu ngầm, không quân hải quân, đảo xa, nhà giàn…), góp phần tạo niềm tin, khuyến khích, động viên cán bộ phấn đấu, cống hiến.

Chính vì vậy tuyệt đại đa số cán bộ trong Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có trình độ, năng lực toàn diện, chuyên sâu, năng động, sáng tạo; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, SSCĐ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo. Số lượng cán bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu, có nguồn dự trữ cho phát triển lực lượng và nhiệm vụ đột xuất. Chất lượng toàn đội ngũ không ngừng nâng lên, trong đó cán bộ được đào tạo cơ bản tăng, tỷ lệ qua đại học trên 92%. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ các cấp từng bước chuẩn hóa, ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp. Quân chủng tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về điều chỉnh tổ chức biên chế, phát triển lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hiện đại. Điều đó đặt ra yêu cầu mới cao hơn đối với đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ Hải quân. Vì vậy, cấp ủy các cấp trong Quân chủng cần có kế hoạch, lộ trình phù hợp, với những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Trước hết, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp trong Quân chủng cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, chiến lược về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ trong quân đội nói riêng. Nắm vững mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân chủng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và những năm tiếp theo, tạo sự thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chấp hành nghiêm quy định, quy chế, quy trình tiến hành công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc cấp ủy thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện nghiêm túc quy chế lãnh đạo công tác cán bộ ở từng cấp, bảo đảm phù hợp thực tiễn. Giữ vững nguyên tắc đi đôi với mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan, tổ chức trong công tác quy hoạch, sử dụng, quản lý, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ, tránh áp đặt chủ quan, phiến diện, vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ.

Hai là, trên cơ sở quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ và cán bộ chỉ huy, quản lý của Đảng ủy Quân chủng, các cấp ủy cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ theo phân cấp, đảm bảo kế thừa, chuyển tiếp vững chắc, đáp ứng kịp thời sự phát triển của Quân chủng và đơn vị. Gắn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý với kiện toàn cấp ủy ở từng cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, không cục bộ khép kín, vừa động vừa mở, có vào có ra; mỗi chức danh có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi. Giữ vững tỷ lệ 1/3 cán bộ trẻ trong từng ban chỉ huy, lãnh đạo đơn vị. Thực hiện tốt việc quản lý, điều hành quy hoạch; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ. Chủ động phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn cán bộ qua thực tiễn công tác và quan tâm phát triển cán bộ thuộc diện tài năng quân sự cho Quân chủng, quân đội và đất nước.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại đảo Nam Yết. Ảnh: Đức Tuấn

Ba là, tập trung giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng, điều chỉnh cơ cấu cán bộ hợp lý, cân đối, đồng bộ. Trong từng giai đoạn, cần dự báo sát nhu cầu để chủ động triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng cán bộ chủ trì và kiện toàn cấp ủy. Căn cứ tổ chức biên chế, trang bị của Quân chủng để bố trí, sử dụng, sắp xếp cán bộ cho các cơ quan, đơn vị đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên đơn vị chiến đấu, đơn vị đặc thù, đặc biệt, trọng yếu, đơn vị mới thành lập có VKTBKT hiện đại (tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, không quân hải quân, tên lửa bờ, đảo, nhà giàn…).

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao, có trình độ tham mưu, đề xuất đúng, trúng, hiệu quả và khả năng tổ chức cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đủ chuyên ngành, chuyên sâu, chuyên nghiệp, làm chủ VKTBKT hiện đại, có nhiều chuyên gia đầu ngành giỏi ở những chuyên ngành đặc thù hải quân. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp tác phong công tác sâu sát tỷ mỷ, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, quản lý, duy trì đơn vị huấn luyện, SSCĐ. Có chính sách ưu đãi, sử dụng hợp lý, phát huy vai trò cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và chuyên gia đầu ngành giỏi, được đào tạo công phu ở nước ngoài.

Bốn là, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Thực hiện đồng bộ, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với từng đối tượng cán bộ như: Đào tạo trong và ngoài nước, trong và ngoài quân đội; tự đào tạo, liên kết đào tạo; đào tạo cơ bản dài hạn và ngắn hạn; đào tạo tại trường và huấn luyện tại chức; đào tạo theo chương trình dự án… Đẩy mạnh tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào Quân chủng và nâng cao chất lượng đào tạo các loại hình cán bộ ở Học viện Hải quân.

Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ với nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường hội nhập quốc tế sâu rộng. Ưu tiên gửi đi đào tạo cán bộ, chuyên gia ở nước ngoài, nhất là những chuyên ngành quân sự đặc thù, kỹ thuật công nghệ cao. Chủ động phát hiện nguồn sớm và xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, rút ngắn thời gian để có cán bộ chuyên môn cao ở độ tuổi trẻ. Làm tốt công tác luân chuyển, tạo môi trường thuận lợi, đa dạng để cán bộ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; khuyến khích phát triển các kỹ năng quân sự, khoa học kỹ thuật, hình thành đội ngũ cán bộ và chuyên gia đầu ngành giỏi ở các lĩnh vực đặc thù hải quân.

Năm là, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn từng chức danh, làm cơ sở lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ. Bố trí đan xen cán bộ có nhiều kinh nghiệm với cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển. Mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ giỏi vào những vị trí then chốt, trọng yếu của Quân chủng và đơn vị. Quản lý cán bộ chặt chẽ theo phân cấp, kết hợp với quản lý đảng viên. Hàng năm, tổ chức đánh giá, nhận xét cán bộ, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín, hiệu quả công việc, chiều hướng phát triển.

Kiên quyết miễn nhiệm đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm, năng lực yếu kém, sức khỏe hạn chế, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp, uy tín giảm sút. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cán bộ hiện hành, nhất là về phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, hậu phương quân đội. Tiếp tục đề xuất các chính sách mới phù hợp đối với cán bộ công tác ở đơn vị đặc thù, làm nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn khó khăn, đảo xa, nhà giàn nhằm động viên cán bộ yên tâm công tác, gắn bó đơn vị, góp phần xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn