Giữ trọn niềm tin với Đảng

Kể từ ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Từ đó, “Mùa xuân với Đảng, Đảng với mùa xuân” đã trở thành một cặp song hành mãi mãi cùng không gian, thời gian và tấm lòng, tình cảm mến yêu, trân trọng, của mỗi người con đất Việt đối với Đảng. 

Năm 2017 đến với mọi người, mọi dân tộc, quốc gia trên trái đất, cũng là lúc đất nước, dân tộc Việt Nam rạo rực chuẩn bị kỷ niệm 87 năm ngày “Đảng ta” ra đời. Có lẽ trên thế giới này chưa ở đâu và chưa có dân tộc nào khi nhắc đến, nói đến Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước mình lại có một sự trân trọng, tự hào, yêu quý Đảng như dân tộc Việt Nam.

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố có tính quyết định đối với sự thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ta luôn khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, điều đó vừa tuân thủ nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản, vừa là quy luật sống còn của Đảng. Ở mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, mỗi kỳ đại hội, Đảng ta đều có những chủ trương, biện pháp cụ thể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng ta đánh giá vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm; một số việc chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra. Thực hiện chủ trương "kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)" và yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Ảnh: Quang Tiến

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là sự tiếp nối nội dung, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều cần làm ngay của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân là củng cố niềm tin, đoàn kết cùng toàn Đảng ta đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ. Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công, chúng ta phải gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì Chỉ thị 05 xác định việc học tập và làm theo Bác không chỉ liên quan đến công tác xây dựng Đảng một cách hoàn chỉnh, mà nó còn gắn với xây dựng văn hóa, xây dựng con người; không chỉ bó hẹp trong vấn đề nội nội Đảng, mà đó là sự nghiệp của toàn dân. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đó là nhận diện rõ, chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta hãy góp sức mình cùng với Đảng tổ chức thực hiện tốt nhất cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng đúng với tinh thần “xây dựng Đảng là then chốt” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để Đảng thực sự trở thành một Đảng cách mạng chân chính. Để Đảng mãi mãi là “Đảng Ta” của giai cấp, dân tộc trên con đường đi tới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Là một Quân chủng kỹ thuật, một Quân chủng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, hơn 61 năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt, có những chiến công như huyền thoại.  Điều quân dân cả nước tự hào và luôn tin tưởng là càng gian khổ hy sinh, cán bộ chiến sĩ Hải quân càng đoàn kết, gắn bó, thương yêu nhau hơn. Đó là một trong những phẩm chất, truyền thống cao quý nhất của quân đội ta, của Hải quân ta và là một động lực tinh thần to lớn, giúp cho bộ đội Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng là trọng trách cao cả và sứ mệnh thiêng liêng của mình.

Bước vào năm mới 2017, toàn thể cán bộ, chiến sĩ HQNDVN thêm một lần nữa khẳng định sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


       HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn