Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc trước thềm đại hội Đảng

HQVN -

Càng gần đến Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch càng đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì vậy, chúng ta cần nhận diện và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Mục đích chống phá của các tổ chức phản động, thế lực thù địch và cơ hội chính trị không mới nhưng thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, xảo trá hơn. Chúng tính toán kỹ thời điểm tung tin đồng thời xâu chuỗi các sự kiện, tạo vỏ bọc lừa bịp, suy diễn, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi, hoang mang trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng chú ý, chúng tập trung mũi nhọn tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; xuyên tạc nguyên tắc tổ chức, cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Trên internet, các thế lực thù địch lập ra rất nhiều website, tài khoản mạng xã hội, blog, hội, nhóm nhằm tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các bài viết, phân tích, bình luận, hình ảnh, video clip đính kèm, chúng quy kết chủ nghĩa Mác-Lê nin là “viển vông, ảo tưởng và đã lỗi thời và lạc hậu”, “Việt Nam đi lên CNXH không qua phát triển tư bản là trái quy luật tự nhiên nên nỗ lực đổi mới đất nước không thành công”. Chúng ngụy biện “tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lê nin”, “Việt Nam không cần chủ nghĩa Mác-Lê nin mà chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ”…

Các phần tử cơ hội chính trị cũng ra sức lợi dụng “phản biện”, “góp ý” cho Đảng để truyền bá quan điểm sai trái, phản động; viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” có nội dung đả kích chế độ và đường lối phát triển đất nước. Chúng đưa ra luận điệu “phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN là không tưởng, chắp vá, mâu thuẫn”. Chúng thổi phồng khuyết điểm, bóp méo thành tựu phát triển đất nước, rồi quy kết nguyên nhân là do thể chế chính trị “độc đảng toàn trị”.

Nguy hiểm hơn, lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch đòi Việt Nam “đi tìm chủ thuyết mới” để phát triển, đòi “Đảng từ bỏ đường lối xây dựng CNXH, chuyển sang đường lối dân tộc và dân chủ, chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”. Chúng vu cáo việc duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng là “độc tài”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển, từ đó đòi Việt Nam bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...

Chúng còn đưa ra các luận điệu xuyên tạc rằng, công tác cán bộ của Đảng thiếu dân chủ, minh bạch, việc quy hoạch cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, bởi trong Đảng cũng có “phe này”, “phe kia”, “chống tham nhũng chỉ là cuộc đấu đá nội bộ”… Lợi dụng tình trạng một số cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật, chúng suy diễn, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm cho công tác cán bộ của Đảng.

Trong khi Ban Chấp hành Trung ương đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII theo quy trình khoa học, chặt chẽ, dân chủ, trí tuệ thì các thế lực thù địch “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, rồi “phán xét” rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà chỉ là “lợi ích nhóm”...

Có thể thấy, những luận điệu tuyên truyền phản động nói trên tuy chỉ là “bổn cũ soạn lại” nhưng vì núp bóng dưới chiêu bài “dân chủ” “tự do ngôn luận” lại được tung ra trong thời điểm Đại hội XIII của Đảng đang đến gần nên rất nguy hại. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ.

Theo đó, chúng ta cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo, làm cho lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng các vấn đề thời sự, chính trị, nhất là những thông tin liên quan đến đại hội đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, giúp mọi người phân biệt đúng sai, tự sàng lọc, tự “miễn dịch” với những thông tin xấu độc.

Các tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đồng thời tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm. Công tác nhân sự đại hội cần tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học, đúng điều lệ, quy chế, quy định; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, chống chạy chức chạy quyền. Đặc biệt, chúng ta phải quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Lựa chọn cán bộ vào cấp ủy phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc”, “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất”.

Có như vậy, chúng ta mới củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Kao Văn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn