Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón chào Xuân Đinh Dậu-2017 với khí thế mới, quyết tâm mới.

Ngay trong những ngày đầu năm mới cả nước đã và đang ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo bước phát triển mới và vững chắc cho đất nước và dân tộc. Đặc biệt, năm 2016 trong điều kiện tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp; trong nước thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt liên tiếp xảy ra, nhưng kinh tế đất nước vẫn trên đà phát triển; GDP tăng hơn 6,21%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.100USD; quy mô nền kinh tế hơn 200 tỷ USD; chính trị ổn định; đời sống nhân dân có bước cải thiện quan trọng; độc lập, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư. Những thành tựu đó càng khẳng định rõ hơn, thực tiễn hơn, sinh động và đầy sức thuyết phục về đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử nhân loại.

Nhìn lại lịch sử 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng; đất nước ngày càng phát triển; vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao; dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Giá trị và thành tựu vĩ đại mà Đảng mang lại cho dân tộc được biểu hiện toàn diện cả về nhận thức chính trị, đường lối cách mạng và mục tiêu phấn đấu. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Với những thắng lợi đã giành được trong suốt 87 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Thành quả ấy có được chính là sự hội tụ tài năng, tính sáng tạo, lòng kiên trung của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, cùng sự đồng thuận, ủng hộ, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, của toàn dân tộc. Tất cả hòa quyện thành một khối thống nhất, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, với những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã giành được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, cùng với việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm của một đảng cầm quyền; một đảng dám chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình để sửa chữa, để khắc phục. Với những kết quả bước đầu đạt được góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng; vun đắp, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong phòng, chống tham nhũng; xử lý các vụ việc tiêu cực; cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nhận được đồng tình, ủng hộ của nhân dân; được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, Đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm và đã được chỉ rõ trong các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những hạn chế, yếu kém trong nội bộ Đảng tuy không nhiều, nhưng gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ của Đảng. Những hạn chế, yếu kém đó đang là những thách thức đặt ra đối với toàn Đảng, mà trước hết là đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới.

Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội và những thách thức mới. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền, hoàn thành trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang suốt 87 năm qua, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ và sự tín nhiệm lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Để làm tròn sứ mệnh cao cả đó, toàn Đảng, mà trước hết là từng cán bộ, đảng viên phải ra sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đặc biệt, quán triệt, thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng, đánh giá đúng, nói rõ sự thật; tập trung xây dựng phương pháp, phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, vì dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, suốt hơn 72 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thể hiện vai trò xung kích bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, được nhân dân tin yêu, mến phục. Thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập, toàn quân đang sôi nổi thi đua đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; duy trì chặt chẽ các chế độ trực ban, trực SSCĐ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, khí thế mới và niềm tin mãnh liệt, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đang nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “Trung với Đảng, hiếu với dân. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn