Trưng bày về "100 năm Báo Le Paria" tại Hội Báo toàn quốc 2022

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày “100 năm Báo Le Paria” (Người Cùng Khổ). Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2022.

Báo Le Paria với dấu mốc lịch sử 100 năm ra đời đã được Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức sưu tầm và trưng bày lần này góp phần lan tỏa ánh sáng nhân văn và phong cách đạo đức báo chí Hồ Chí Minh - di sản quý báu của Người để lại cho đất nước và nhân dân ta, cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau.

Trưng bày về "100 năm Báo Le Paria" tại Hội Báo toàn quốc 2022

Người xem trưng bày "100 năm Báo Le Paria"

100 năm trước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã cùng các nhà hoạt động cách mạng quốc tế đến từ các nước thuộc địa khác của Pháp như Algeria, Tunisia, Morocco… lập Hội Liên hiệp thuộc địa và xuất bản tại Pháp tờ Le Paria (Người cùng khổ).

Thời kỳ hoạt động trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo và là linh hồn của Le Paria. Báo duy trì hoạt động được 4 năm (1922-1926), xuất bản được 38 số với nội dung chống chủ nghĩa thực dân và kêu gọi đoàn kết các dân tộc bị áp bức. Tờ báo đã có ảnh hưởng lớn đối với công luận Pháp và phong trào yêu nước ở các thuộc địa.

Sự ra đời của Le Paria đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Đông Dương và các nước thuộc địa, thức tỉnh những tầng lớp bị áp bức, bóc lột và là dấu mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta và các thuộc địa của Pháp.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn