Trình tự, thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng

HQ Online -

Điều 8, Điều 9 Nghị định 59/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng.

Cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại

- Cấp lần đầu đối với các đối tượng được quyết định tuyển chọn, tuyển dụng thành quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng (QNCN, CN, VCQP).

- Cấp đổi trong trường hợp sau đây:

+ Chứng minh hết thời hạn sử dụng quy định: Thời hạn sử dụng chứng minh QNCN, CN, VCQP là 12 năm. Trường hợp thời gian phục vụ của QNCN, CN, VCQP còn dưới 12 năm thì lấy thời hạn phục vụ còn lại để cấp hoặc bị hư hỏng;

+ Chuyển đổi đối tượng bố trí sử dụng;

+ Thay đổi họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thay đổi nhận dạng do bị thương tích, thẩm mỹ, chỉnh hình.

- Cấp lại trong trường hợp bị mất chứng minh.

Trình tự, thủ tục cấp lần đầu

- Cá nhân điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

- Cơ quan quản lý nhân sự trung đoàn và tương đương chụp ảnh, lấy vân tay từng người, đối chiếu dữ liệu quản lý QNCN, CN, VCQP để làm thủ tục cấp chứng minh QNCN, CN, VCQP thuộc quyền quản lý; tổng hợp báo cáo cấp trên trực tiếp; thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục;

- Cơ quan quản lý nhân sự sư đoàn và tương đương thực hiện thủ tục theo quy định trên đối với QNCN, CN, VCQP thuộc quyền quản lý; kiểm tra việc cấp chứng minh QNCN, CN, VCQP của đơn vị thuộc quyền; tổng hợp báo cáo cấp trên trực tiếp; thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục;

- Cơ quan quản lý nhân sự đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng kiểm tra, hoàn chỉnh thủ tục; báo cáo thủ trưởng đơn vị ký chứng minh QNCN, CN, VCQP thuộc quyền quản lý; thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục.

Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại 

- Trường hợp cấp đổi do chứng minh hết thồ hạn sử dụng quy định, bị hư hỏng hoặc chuyển đối tượng bố trí sử dụng thì cá nhân điền vào tờ khai theo mẫu và nộp cơ quan quản lý nhân sự trung đoàn;

- Trường hợp cấp đổi do thay đổi họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thay đổi nhận dạng do bị thương tích, thẩm mỹ, chỉnh hình thì cá nhân có đơn đề nghị cấp đổi, xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp, điền vào tờ khai theo mẫu và nộp cơ quan quản lý nhân sự trung đoàn hoặc sư đoàn;

- Trường hợp cấp lại do bị mất, cá nhân có đơn đề nghị cấp lại, xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp, điền vào tờ khai theo mẫu và nộp cho cơ quan quản lý nhân sự trung đoàn hoặc sư đoàn.

Kim Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn