Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế quân nhân, người làm công tác cơ yếu

HQ Online -

1. Hỏi: Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  (BQP) về thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) trong Quân đội?

Trả lời: Điều 7c Luật BHYT quy định trách nhiệm thực hiện BHYT của Bộ Quốc phòng như sau:

- Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện BHYT đối với các đối tượng đang công tác, làm việc, học tập trong BQP và thân nhân quân nhân, cơ yếu.

- Lập danh sách và cung cấp danh sách cấp thẻ BHYT đối với thân nhân quân nhân, cơ yếu cho tổ chức BHYT.

- Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT các đối tượng của BQP.

- Phối hợp với BYT, bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) của BQP hợp đồng KCB BHYT với BHXH để KCB cho các đối tượng tham gia BHYT.

2. Hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 27 và 28 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ trưởng BQP trong thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành những điều, khoản được Chính phủ giao về BHYT quân nhân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức BHYT, các cơ sở KCB trong BQP để đáp ứng việc thực hiện BHYT đối với quân nhân.

- Chỉ đạo việc kết nối liên thông hệ thống dữ liệu KCB BHYT của BQP với hệ thống dữ liệu KCB của ngành Y tế và ngành BHXH, đảm bảo yêu cầu đặc thù nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

3. Hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định: Bộ trưởng BYT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở KCB tổ chức KCB BHYT đối với quân nhân.

4. Hỏi: Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân?

Trả lời: Điều 20 TTLT số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH BQP triển khai thực hiện BHYT đối với quân nhân phù hợp tổ chức biên chế, đặc điểm hoạt động quốc phòng.

- Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện BHYT cho người làm công tác cơ yếu của Bộ, ngành, địa phương; ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội để KCB và đảm bảo quyền lợi cho quân nhân.

- Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố tạm ứng kinh phí, giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và giám định để thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT của quân nhân (nếu có).

- Bảo đảm trang thiết bị và hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin để quản lý quản lý thu, chi BHYT của quân nhân.


Hoàng Việt (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn