Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế giáo dục chính trị

Sáng 23-8, tại Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị (2007-2012).

Thực hành bài giảng tại hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2012.
Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị (GDCT), 5 năm qua, các cấp ủy đảng Cục Hậu cần Hải quân đã tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, các tổ chức, các ngành. Cục cũng triển khai thực hiện nghiêm túc đột phá vào đổi mới hình thức, phương pháp GDCT theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất” và xác định lộ trình, bước đi phù hợp với đặc điểm, trình độ giáo viên, vật chất, trang bị của Cục và các đơn vị.



Nét nổi bật trong thực hiện Quy chế giáo dục chính trị của Cục Hậu cần là nâng cao trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải tích cực, chủ động đầu tư cho giáo án, sưu tầm tài liệu bổ trợ như các tư liệu, hình ảnh, băng đĩa bổ trợ... Quy trình soạn và thông qua giáo án cũng được tiến hành nghiêm túc. Giáo án của giáo viên trước khi lên lớp phải bảo đảm cụ thể, rõ trọng tâm, trọng điểm; dẫn chứng ngắn gọn, sát thực tiễn, sát với đối tượng và nhiệm vụ. Khi lên lớp chú trọng giảm lý thuyết, tăng thời gian trao đổi, thảo luận.
Các cơ quan, đơn vị cũng chú trọng động viên, phát huy tính chủ động, tự giác, tự nghiên cứu của người học theo hướng học nội dung nào nắm chắc nội dung đó và vận dụng cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ngay sau hội nghị, Cục Hậu cần đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2012. Hội thi có 21 thí sinh tham gia thi 4 nội dung: Chuẩn bị bài giảng và thực hành giảng dạy chính trị; thi vấn đáp; thi tin học và điều lệnh.

Tin, ảnh: Hương Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn