Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực từ 4/1/2024

HQ Online -

Ngày 20/11/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 86/2023/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 170/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/1/2024.

Ảnh minh họa

Sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi giấy phép lái xe quân sự

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 46 về thu hồi Giấy phép lái xe quân sự như sau:

Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép lái xe quân sự khi phát hiện có hành vi gian dối, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự. 

Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng gửi công văn kèm theo giấy phép lái xe quân sự đề nghị thu hồi về Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị thu hồi, Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật xem xét, quyết định thu hồi giấy phép lái xe quân sự theo quy định.

Thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 53 về thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo đó, cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền đề nghị thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng khi phát hiện có hành vi gian dối, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ.

Cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng gửi công văn kèm theo chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng đề nghị thu hồi về Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị thu hồi, Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật xem xét, quyết định thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng theo quy định.

Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 170/2021/TT-BQP

Thay thế cụm từ “tước quyền sử dụng” bằng từ “thu hồi” vào trước cụm từ “giấy phép lái xe quân sự” tại Điều 1, khoản 1 Điều 2, tên Chương III, tên Mục II Chương III.

Thay thế cụm từ “xe tập lái” bằng từ “tập lái” tại tên điều, khoản 1, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 15.

Thay thế cụm từ “nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” bằng cụm từ “nơi thường trú” tại các mẫu số 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12 của phụ lục.

Bãi bỏ Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 9.

                                                              Thanh Thủy (TH)

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn