Quy định mới về mức lương cơ sở

HQ Online -

Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm QNCN tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2016, thông tư này gồm 5 chương, 15 điều, áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị; công nhân và viên chức quốc phòng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 4 (Cấp bậc quân hàm QNCN tương ứng mới mức lương), chương II của thông tư này nêu rõ: Cấp bậc quân hàm Thiếu úy QNCN tương ứng với mức lương có hệ số dưới 3,95.
Cấp bậc quân hàm Trung úy QNCN tương ứng với mức lương từ hệ số 3,95 đến dưới 4,45. Cấp bậc quân hàm Thượng úy QNCN tương ứng với mức lương từ hệ số 4,45 đến dưới 4,90.
Cấp bậc quân hàm Đại úy QNCN tương ứng với mức lương từ hệ số 4,90 đến dưới 5,30. Cấp bậc quân hàm Thiếu tá QNCN tương ứng với mức lương từ hệ số 5,30 đến dưới 6,10.
Cấp bậc quân hàm Trung tá QNCN tương ứng với mức lương từ hệ số 6,10 đến dưới 6,80. Cấp bậc quân hàm Thượng tá QNCN tương ứng với mức lương từ hệ số 6,80 trở lên.

Quy định mới về mức lương cơ sở có hiệu lực từ 1-7-2017.

Chiều ngày 11-11, với 79,31% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2017.

Theo đó, Quốc hội thông qua dự toán tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương 172.300 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 6.000 tỷ.
Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm.

Cũng theo nghị quyết, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2017. Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương được giao trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở. Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Dương Hưng (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn