Quy định mới về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường quân đội

HQ Online -

Ngày 30/9/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường quân đội. Thông tư quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, điều kiện cấp và thời hạn cấp, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường quân đội.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở giáo dục khác và các cơ quan, đơn vị trong quân đội được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (nhà trường quân đội); tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong quân đội.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chức vụ cán bộ, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp trong nhà trường quân đội có thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từ 3 tháng trở lên.

Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng có thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dưới 3 tháng và đối tượng đào tạo gắn với trình độ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều kiện và thời hạn cấp chứng chỉ đào tạo trong trường quân đội

Thông tư nêu rõ điều kiện cấp chứng chỉ như sau: Chứng chỉ được cấp sau khi học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, giám đốc, hiệu trưởng nhà trường quân đội có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền.

Thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đào tạo trong trường quân đội

Thông tư quy định 6 trường hợp chứng chỉ bị thu hồi và hủy bỏ như sau:

- Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi tốt nghiệp hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ.

- Cấp cho người không đủ điều kiện.

- Do người không có thẩm quyền cấp.

- Bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Để cho người khác sử dụng.

- Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ phải được tiến hành bằng quyết định thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ.

Quyết định được gửi đến người bị thu hồi chứng chỉ, cơ quan kiểm tra phát hiện sai phạm (nếu có), cơ quan người bị thu hồi chứng chỉ đang công tác (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh các quy định nêu trên, Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định về mẫu chứng chỉ; nguyên tắc quản lý, cấp và sử dụng chứng chỉ; cấp lại, chỉnh sửa; sao chứng chỉ từ sổ gốc; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý và sử dụng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường quân đội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2022 và thay thế Thông tư số 28/2012/TT-BQP ngày 6/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế; Thông tư số 29/2012/TT-BQP ngày 6/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu bằng tốt nghiệp và Thông tư số 31/2012/TT-BQP ngày 6/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu chứng nhận tốt nghiệp.

                                                            Thanh Thủy (TH)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn