Phát huy truyền thống, xây dựng ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân chủng vững mạnh

*Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng Hải quân

HQVN -

Công tác kiểm tra trong Quân đội là một bộ phận công tác kiểm tra của Đảng, giữ vị trí rất quan trọng trong toàn bộ quy trình lãnh đạo của Đảng, luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”, đó là một nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ta xác định ngay từ những ngày đầu thành lập.

Ngày 25/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 119/SL chuyển Phòng Kiểm tra của Bộ Tổng chỉ huy thành Cục Thanh tra Quân đội. Ngày 16/10/1948 Ban Kiểm tra Trung ương thành lập (Nay là UBKTTW). Ngày 24/10/1948 Ban Thường vụ Trung ương ra Nghị quyết số 38-NQ/TƯ về tổ chức và hệ thống Đảng trong Quân đội; Nghị quyết xác định hội đồng kỷ luật ở cấp Trung ương, khu và trung đoàn, từ cấp tiểu đoàn trở xuống không có hội đồng kỷ luật.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, để từng bước đưa hoạt động công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng đi vào nền nếp theo phân cấp, theo đúng Điều lệ Đảng, tháng 6/1957, Tổng Quân ủy ban hành Quyết định về việc“Quy định thủ tục, quyền hạn thi hành kỷ luật về Đảng trong Quân đội”.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, ngay từ khi QĐNDVN ra đời; thực hiện Sắc lệnh số 60/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị quyết số 27/NQ-QP về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng.

Trong Cục Chính trị có Ban Thanh tra (sau đổi thành Phòng kiểm tra). Ban Thanh tra lúc này làm cả nhiệm vụ công tác cán bộ và công tác kiểm tra, kỷ luật. Tháng 2/1947 thành lập Phòng Kiểm tra trong Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Ban Kiểm tra trong phòng chính trị cấp quân khu, trung đoàn có tiểu ban kiểm tra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 30-NQ/TW về một số vấn đề về tổ chức đảng trong Quân đội. Theo đó thành lập UBKT các cấp của Đảng trong Quân đội, ngày 13/11/1961, đã đi vào lịch sử của ngành kiểm tra và trở thành truyền thống của ngành Kiểm tra trong Đảng bộ QĐNDVN. Đồng chí Song Hào, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư QUTW, Chủ nhiệm TCCT làm Trưởng ban. Ngày 6/1/1967, Chủ nhiệm TCCT ban hành Quyết định số 110/QĐ về tổ chức cơ quan giúp việc UBKT của Đảng ủy các cấp trong Quân đội. Từ đây, UBKT các cấp của Đảng trong Quân đội có cơ quan và cán bộ kiểm tra riêng trực tiếp giúp việc; cơ quan của UBKT các cấp là một tổ chức trực thuộc cơ quan chính trị các cấp về mặt hành chính, còn việc thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy và UBKT cấp mình trực tiếp chỉ đạo.

Cục Chính trị Hải quân kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Lữ đoàn 170, Vùng 1. Ảnh: Hải Băng

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội từ chỗ chưa hoàn thiện, đến ngày càng hoàn thiện và phát triển thành hệ thống dọc từ UBKT QUTW đến UBKT cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ kiểm tra được chú trọng kiện toàn, đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị tốt, đủ năng lực, kể cả năng lực kiểm tra, giám sát chấp hành đường lối; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong từng thời kỳ để tiến hành các hoạt động kiểm tra giám sát. Ngành kiểm tra đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, nhiều cán bộ kiểm tra, cơ quan kiểm tra các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đối với Đảng bộ Quân chủng Hải quân, đầu tháng 7/1962, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quân lần thứ II, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra đầu tiên của Đảng bộ. Ngày 15/10/1969, Tư lệnh Hải quân kiêm Quân khu Đông Bắc ra Quyết định số 891/QĐ, thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, UBKT Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy (Ban Thường vụ Đảng ủy) về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ TSVM, Quân chủng VMTD.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy Lữ đoàn 161, Vùng 3. Ảnh: Văn Thông

Hiện nay trước yêu cầu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân chủng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định... của cấp ủy các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên nhất là ở cấp cơ sở.

Hai là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, thống nhất, khả thi. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung phương pháp, rút ra những bài học, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm... Tăng cường giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, các kết luận của hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII đối với các tổ chức cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”... Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm...; không để sự việc kéo dài, né tránh, “đùn đẩy” lên cấp trên.

Bốn là, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT các cấp theo đúng quy định của trên, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Coi trọng việc lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, có năng lực, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát.

Vinh dự, tự hào với truyền thống 60 năm, mỗi cán bộ, nhân viên Ngành kiểm tra đảng trong Quân chủng Hải quân không ngừng phát huy, tô đậm truyền thống “Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh, chính xác”; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn