Hướng dẫn mới về nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng

HQ Online -

Ngày 23/12/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 102/2022/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 65/2014/TT-BQP ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 2: QNCN xếp lương theo Bảng 7 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương dưới 5,4 và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương từ 5,4 trở lên, thì được xét nâng lên 1 bậc lương. 

Công chức quốc phòng xếp lương theo Bảng 2, viên chức quốc phòng xếp lương theo Bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo Bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người thuộc nhóm, ngạch công chức, viên chức loại B, loại C, nhân viên thừa hành, phục vụ và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người thuộc nhóm, ngạch công chức, viên chức loại A0, A1, A2, A3 thì được xét nâng lên 1 bậc lương. 

Thông tư bổ sung Khoản 4, Khoản 5 và sau Khoản 3, Điều 4 như sau: Các cơ quan đơn vị rà soát QNCN thuộc thẩm quyền quản lý, có hệ số lương từ 3,95 đến dưới 5,4 nếu đến tháng 12/2022 đủ điều kiện nâng lương theo quy định của Thông tư này thì xem xét quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng lương đối với QNCN. Thời gian giữ bậc lương, đề xuất xét nâng bậc lương lần sau được tính từ tháng 12/2022.

Ngoài ra, thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ của Thông tư số 65/2014/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với QNCN và CNVCQP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.

Chế độ nâng bậc lương đối với QNCN quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/12/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/2/2023.

Thanh Thủy (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn