Giáo dục Quốc phòng và an ninh trở thành môn học chính khóa

Ngày 13 tháng 1 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT về chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông là môn học chính khóa.

Theo quy định trong thông tư này, thời lượng chương trình cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó lớp 10: 35 tiết, lớp 11: 35 tiết và lớp 12: 35 tiết; mỗi tiết 45 phút, cụ thể:

1. Lp 10

STT

Nội dung

Thời gian

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

4

4

 

2

Giáo dục quốc phòng và an ninh Việt Nam

2

2

 

3

Giới thiệu một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

2

2

 

4

Giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

4

4

 

5

Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, thiên tai và cháy nổ

2

2

 

6

Một số nội dung Điều lệnh Quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân

2

2

 

7

Đội ngũ từng người không có súng

6

 

6

8

Đội ngũ tiểu đội

4

 

4

9

Kỹ thuật mắc tăng võng, bếp Hoàng Cầm

2

 

2

10

Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

4

 

4

 

Kiểm tra

3

1

2

 

Cộng

35

17

18

 

2. Lớp 11

STT

Nội dung

Thời gian

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam

4

4

 

2

Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

4

4

 

3

Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân

2

2

 

4

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

6

2

4

5

Pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

2

2

 

6

Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

6

 

6

7

Lợi dụng địa hình, địa vật

2

 

2

8

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

6

1

5

 

Kiểm tra

3

1

2

 

Cộng

35

16

19

 

3. Lớp 12

STT

Nội dung

Thời gian

Tng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

2

2

 

2

Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

2

2

 

3

Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

2

2

 

4

Một số hiểu biết về Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

2

2

 

5

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

8

1

7

6

Tìm và giữ phương hướng

2

 

2

7

Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh

2

 

2

8

Thực hành tổng hợp

12

 

12

 

Kiểm tra

3

1

2

 

Cộng

35

10

25

 

Học sinh sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hiểu được những nội dung chính về lịch sử, truyền thống của các lực lượng vũ trang nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, những nội dung chính trong một số văn bản luật về quốc phòng và an ninh; quyền và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm cơ sở nhận thức đúng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nắm được những vấn đề cơ bản về giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, những âm mưu thủ đoạn về Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trên cơ sở đó có ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các nhà trường trung học phổ thông; có hiểu biết cơ bản về phòng không nhân dân và kỹ năng phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, thiên tai và cháy nổ.

Có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; biết sử dụng súng tiểu liên AK; vận dụng được các động tác chiến thuật từng người trong nội dung thực hành các kỹ năng quân sự, an ninh; tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

Ngô Thìn (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn