Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc Quy định số 08

HQVN -

Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII vừa ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Các tổ chức phản động, thế lực thù địch lợi mạng internet phát tán nhiều bài viết chống phá ta về trên mặt trận tư tưởng chính trị bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Trên một số trang mạng đã đăng bài lợi dụng phản biện để xuyên tạc một số vấn đề của Hội nghị Trung ương 8. Các bài viết cho rằng trước đây đã có nhiều quy định như Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012, Quy định 55-QĐ/TW ngày 11-11-2017… nay lại có thêm quy định mới, phải chăng các ủy viên đã không biết việc nêu gương thuộc phẩm chất chứ không phải nhiệm vụ. Tác giả cho rằng, trước khi trở thành ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội đã nêu cao khẩu hiệu: “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân” nhưng vẫn bầu ra những ủy viên có phẩm chất thấp, như vậy khẩu hiệu chỉ là nói suông; Đảng đã dùng những kẻ cơ hội, bất tài vào Đảng… Trên blog một số cá nhân cho rằng Quy định 08 là kiểu “Làm gương đầu voi đuôi chuột”…

Tranh cổ động của Đức Chung

Trước tiên, phải khẳng định rằng Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ra đời là một tất yếu khách quan trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước đây đã có nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Đảng, thậm chí trong một số nghị quyết cũng đã đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, Trung ương đã chỉ ra: Mặc dù “bước đầu tạo chuyển biến tích cực” song nhận thức và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tình hình đất nước, khu vực và thế giới giai đoạn mới có nhiều biến động; các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá, thổi phồng khuyết điểm của cán bộ, đảng viên... Vì thế, Trung ương ban hành thêm Quy định 08 là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, hợp với lòng dân.

Một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương vi phạm kỷ luật, pháp luật đã bị kỷ luật, khởi tố, đã phải trả giá đắt cho những hành vi và đạo đức của mình. Chỉ tính trong hai năm gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 59 cán bộ diện Trung ương quản lý, 13 cán bộ Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương; một Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII...

Tuy nhiên, cần phải thấy rằng những khuyết điểm, sai phạm của một số tập thể, cá nhân nói trên chỉ là cá biệt, là “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng ta không thể lấy cái cá thể để suy diễn, quy chụp lên cái tổng thể. Không thể chủ quan, phiến diện dựa vào thiếu sót, khuyết điểm của một vài tập thể, cá nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có thể khẳng định rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ cán bộ đảng viên những năm qua là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế đã chứng minh, đại đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín. Cán bộ cấp chiến lược vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân thực hiện. Hàng ngàn đảng viên là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...     

 Để Quy định số 08-QĐ/TW đi vào cuộc sống, các tổ chức đảng cần tổ chức học tập, quán triệt thực sự có hiệu quả để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng các cấp, của cán bộ, đảng viên. Trong việc triển khai Quy định, phải thấm nhuần phương châm: “Có xây, có chống và xây trước, chống sau” theo tinh thần: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực để Quy định thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra không chỉ phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt Quy định mà cần phát hiện những điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng để tuyên truyền kịp thời nêu gương, lan tỏa trong Đảng, trong xã hội. Mặt khác, toàn xã hội cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động hòng xuyên tạc, bôi nhọ Quy định số 08-QĐ/TW, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Nguyễn Văn Tôn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn