Chỉ thị về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Ngày 14-6-2018, Bộ Tư lệnh Hải quân ban hành Chỉ thị 7061/CT-BTL của Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng.

Chỉ thị nêu rõ: Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã quán triệt và triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 18-6-2012 và có hiệu lực thi hành ngày 1-5-2013. Trên cơ sở nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người, nhiều đơn vị trong Quân chủng đã thực hiện tốt phong trào không khói thuốc lá trong cơ quan, đơn vị như Vùng 3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Lữ đoàn 189… từ đó đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong Quân chủng vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị có nhiều quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hút thuốc lá (thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào… và thuốc lá điện tử, sau đây gọi chung là thuốc lá), nguyên nhân là do cấp ủy, người chỉ huy chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, chưa nhận thức hết ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của quân nhân, qua đó ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị mình.

Từ tình hình trên, Tư lệnh Hải quân chỉ thị: Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng thực hiện “Không có khói thuốc lá” triển khai theo lộ trình sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 30-6-2018 đến trước ngày 31-12-2018

Bộ Tham mưu là cơ quan chủ trì, giao Phòng Quân huấn làm cơ quan thường trực cùng với Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng xây dựng kế hoạch, lộ trình cho việc vận động thực hiện “Không có khói thuốc lá” trong toàn Quân chủng.

Cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào không khói thuốc lá trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Báo Hải quân tuyên truyền, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, các phương pháp thực hiện có hiệu quả.

Cục Hậu cần chỉ đạo Ngành Quân y tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá đến sức khỏe con người, môi trường và các biện pháp cai thuốc không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bộ Tham mưu và Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt cuộc vận động “Không khói thuốc lá”.

Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp tuyên truyền, giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền thấy rõ tác hại của việc hút thuốc lá để mọi người tự giác không hút thuốc lá.

Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong việc tuyên truyền, giáo dục, động viên, giám sát, nhắc nhở, bình xét đánh giá.

Tổ chức đăng ký, động viên, nhắc nhở những người đang hút thuốc lá tự giác từng bước bỏ thuốc.

Không bán thuốc lá ở cửa hàng, căng tin trong cơ quan, đơn vị; không dùng thuốc lá khi tiếp khách, liên hoan.

Lấy Vùng 3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Lữ đoàn 189 làm nhân tố điển hình để nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Thực hiện ở cơ quan Quân chủng; cơ quan vùng; cơ quan các lữ đoàn, trung đoàn trực thuộc Quân chủng trước, đơn vị sau. Các đồng chí trong cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải làm gương không hút thuốc để quần chúng và cấp dưới noi theo.

Giai đoạn 2: Từ ngày 1-1-2019 thực hiện triệt để “Không có khói thuốc lá” trong toàn Quân chủng

Giao cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp duy trì không khói thuốc trong cơ quan, đơn vị mình; kiên quyết xử lý những cá nhân cố tình vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Hút thuốc trong phòng làm việc, hút thuốc nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Lấy việc không hút thuốc là một tiêu chí trong bình xét thi đua cá nhân; lấy cơ quan, đơn vị không khói thuốc là một tiêu chí trong bình xét đơn vị có “Môi trường văn hóa tiêu biểu”.

Chi tiết Chỉ thị 7061/CT-BTL

PV (tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn