Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền tại châu Á

Phần I: Giới thiệu Điều 1: Các định nghĩa           1. Trong Hiệp định này, “ c...

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

PHẦN I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1 Hiệp định này áp dụng cho một phần vùng đặc quyền kinh tế và một phần vùn...