Vùng 3 Hải quân: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng đảng

HQ Online -

Sáng 2-12, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 2019 và đối tượng kết nạp đảng năm 2020. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt này có 82 đồng chí đảng viên mới và 45 quần chúng ưu tú dự nguồn kết nạp đảng đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 3 phát biểu khai mạc

Lớp đảng viên mới được nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Quang cảnh buổi khai mạc

Các quần chúng ưu tú dự nguồn kết nạp đảng được học tập 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớ bồi dưỡng diễn ra đến hết ngày 9-12.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn