Văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước

HQ Online -

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các ban, bộ, ngành Trung ương; các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; các nhà khoa học, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ tiêu biểu trên cả nước. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố, ban, ngành trên cả cả nước.

Tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì. Toàn quân có 44 điểm cầu với hơn 1 nghìn đại biểu.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Tại hội nghị, báo cáo về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình.

Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nổi bật trong các nhiệm vụ đó là việc chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Đức Tuấn

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 1 trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 tiếp tục xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Để phát huy được sức mạnh này, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu một số quan điểm rất rõ: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, tài trí, cần cù, nhân ái, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: Trọng Hải

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất sâu sắc về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Văn hóa là ánh sáng soi đường cho quốc dân đi; văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Do đó, đất nước ta phải xem: Xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn hóa bản sắc con người Việt Nam tốt đẹp là phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước…

Tổng Bí thư nhìn nhận: Chúng ta có quyền tự hào khi bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng phong phú, đa dạng hơn, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, đóng góp chung cho sự hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trọng Hải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý về những bất cập, yếu kém còn tồn tại trong lĩnh vực văn hóa hiện nay đã làm mai một phần nào và mất đi chuẩn mực văn hóa, nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc… Với những yếu kém này, Tổng Bí thư yêu cầu chúng ta cần nhìn nhận đầy đủ để sớm khắc phục, trong đó ngoài việc xây dựng một thể chế văn hóa phù hợp, tiên tiến còn có vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - những người sáng tác, chuyển tải những sản phẩm văn hóa tinh thần đến nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Hội nghị Văn hóa toàn quốc hôm nay là sự kiện quan trọng để toàn Đảng, toàn dân quán triệt sâu sắc và toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng về việc xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, xứng tầm với một đất nước ngàn năm văn hiến.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu và hàng trăm bài viết của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cũng như các nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài… Các bài phát biểu đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục…

Thanh Hằng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn