Thông tư hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội

HQ Online -

Ngày 30-8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 139/2018/TT-BQP hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thông tư gồm 09 điều, hướng dẫn cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản, công ty cổ phần thoái vốn Nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; nguồn kinh phí bảo đảm; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2018 và thay thế Thông tư số 114/2015/TT-BQP ngày 28-9-2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về bố trí, sử dụng và chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại các doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa và tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 139/2018/TT-BQP.pdf

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn