Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10

HQ Online -

Sáng 5-6, tại Hải Phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì và trực tiếp thông báo.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 6 điểm cầu (vùng 1, 2, 3, 4, 5 và Quân cảng Sài Gòn ) với gần 400 đại biểu tham dự.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân thông báo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh

Toàn Quân chủng tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 ở 4 cấp: Hội nghị cấp Quân chủng; hội nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở; cấp trung, lữ đoàn và tương đương; cấp hải đội, tiểu đoàn và tương đương.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn