Tăng 7,4% mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân xuất ngũ

HQ Online -

Ngày 2/4/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, cách tính và mức điều chỉnh được quy định như sau:
Điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với đối tượng tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 22/2022/TT-BQP theo công thức:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 1/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 X 1,074
Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng thêm theo công thức trên như sau:
- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng.
- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng.
- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng.
- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng.
- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.
Mức trợ cấp hàng tháng nêu trên được thực hiện từ ngày 1/1/2022.
Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

Thanh Thủy (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn