Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

 Các đồng chí chủ trì Lễ giới thiệu sách.

Các đồng chí chủ trì Lễ giới thiệu sách

Đồng chủ trì Lễ giới thiệu cuốn sách có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” được hoàn thành và ra mắt bạn đọc nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thay đổi.

Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học viện nhà trường.

Phần thứ ba là bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với ngôn ngữ giản dị, tư duy sắc sảo, tác giả bài viết đã khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương - “nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới”.

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các tham luận thống nhất đánh giá: Cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn; thể hiện tư duy biện chứng, tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng của người đứng đầu Đảng ta.

PGS, TS Phạm Văn Linh trình bày tham luận. 

PGS, TS Phạm Văn Linh trình bày tham luận

PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Trong cuốn sách có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động của đồng chí; thể hiện tư duy sáng tạo, sự sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm của đồng chí, luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 Thượng tướng Trần Việt Khoa trình bày tham luận.

Thượng tướng Trần Việt Khoa trình bày tham luận

Thượng tướng Trần Việt Khoa nhắc lại kỷ niệm hai lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Học viện Quốc phòng. Tại đây, đồng chí đã có hai bài phát biểu quan trọng vừa định hướng, chỉ đạo vừa động viên đó là: Học viện Quốc phòng phải là nơi đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội của Đảng và Nhà nước; cái nôi đào tạo cán bộ quân đội và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của đất nước.

 PGS, TS Hoàng Phúc Lâm trình bày tham luận.

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm trình bày tham luận

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích tính biện chứng và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư qua cuốn sách. Nội dung cuốn sách đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 Thiếu tướng Vũ Cương Quyết trình bày tham luận.

Thiếu tướng Vũ Cương Quyết trình bày tham luận

Trong tham luận của mình, Thiếu tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, cho biết: Điểm cốt lõi, bước đột phá trong tư duy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng đó là tư tưởng bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình. Bảo vệ hòa bình chính là một giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng sáng tạo, độc đáo, lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự. 

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu

Phát biểu tại Lễ giới thiệu sách, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" đã hệ thống hóa những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về đường lối quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các bài viết, bài nói, bài phát biểu của đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương được lựa chọn trong cuốn sách thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược và tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, định hướng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Các bài viết, bài phát biểu được sắp xếp theo từng nhóm vấn đề, với từng lực lượng, tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuốn sách đồng thời thể hiện bước phát triển về tư duy của Đảng đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, là sự kế thừa, phát triển truyền thống của cha ông “dựng nước đi đôi với giữ nước”; “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, đồng thời có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí trong Quân đội bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội hiểu rõ hơn giá trị cả về lý luận và thực tiễn của cuốn sách, về đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm lan tỏa mạnh mẽ và tổ chức thực hiện nghiêm túc để tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương trong cuốn sách thành những việc làm và kết quả thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của đất nước.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao tặng sách của Tổng Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao tặng sách của Tổng Bí thư

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu: Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong Quân đội cần tổ chức đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; liên hệ với thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình, địa phương nơi mình đóng quân, từ đó vận dụng, bổ sung vào nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân một cách phù hợp. Các học viện, trường trong Quân đội trên cơ sở nội dung cuốn sách, nghiên cứu, bổ sung biên soạn thành tài liệu học tập, nghiên cứu về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Minh Hưng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao tặng sách của Tổng Bí thư.

Đồng chí Lê Minh Hưng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao tặng sách của Tổng Bí thư

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quân đội đã trao cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng đại diện các các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị chức năng.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên trang web: stbook.vn.

Theo QĐND điện tử