Quy định về cấp, đổi Giấy phép lái xe quân sự trong Bộ Quốc phòng

HQ Online -

Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe quân sự được quy định như sau:

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe quân sự

Giấy phép lái xe quân sự là giấy phép lái xe do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủy quyền cho Cục Xe – Máy, Tổng cục Kỹ thuật cấp cho quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động hợp đồng đang công tác trong Bộ Quốc phòng để điều khiển một hoặc một số loại xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ.

Cục trưởng Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật quyết định cấp Giấy phép  lái xe quân sự cho thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch.

Hồ sơ cấp Giấy phép lái xe quân sự bao gồm: Hồ sơ đào tạo lái xe; quyết định thành lập hội đồng; quyết định thành lập ban thư ký, tổ sát hạch, công nhận thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch; biên bản họp của hội đồng; danh sách thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch đã được Cục trưởng Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật phê duyệt; văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp, đổi Giấy phép lái xe quân sự (kèm theo danh sách đề nghị cấp Giấy phép lái xe quân sự).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe quân sự lập 1 bộ hồ cấp Giấy phép lái xe quân sự gửi đến Cục xe – máy, Tổng cục Kỹ thuật. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật có trách nhiệm thẩm định, bổ sung đầy đủ hồ sơ; phê duyệt danh sách và cấp Giấy phép lái xe quân sự cho các thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch theo quy định.

Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự

Điều kiện cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự gồm:

- Người có Giấy phép lái xe quân sự trước khi hết thời hạn 3 tháng phải làm đơn đề nghị cấp đổi.

- Người có Giấy phép lái xe quân sự quá thời hạn dưới 3 tháng, bị hỏng hoặc cần thay đổi thông tin trên Giấy phép lái xe quân sự được xét cấp đổi theo quy định.

- Quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có giấy phép lái xe dân sự hợp lệ, còn hiệu lực, khi được giao nhiệm vụ lái xe quân sự phải đổi sang Giấy phép lái xe quân sự.

- Người có Giấy phép lái xe quân sự hợp lệ, còn thời hạn, khi thôi phục vụ trong Quân đội, nếu có nhu cầu và còn đủ sức khỏe theo quy định được đổi sang giấy phép lái xe dân sự theo quy định.

 Người đủ điều kiện cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự làm hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự nộp cho cơ quan xe - máy đơn vị mình 1 bộ hồ sơ theo quy định. Cơ quan xe-máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan xe-máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, đề nghị đổi Giấy phép lái xe quân sự.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật thẩm định, cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi, Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật thông báo bằng văn bản gửi cơ quan xe-máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và nêu rõ lý do.

  Không đổi Giấy phép lái xe quân sự trong các trường hợp sau: Giấy phép lái xe quân sự tẩy, xóa, không còn các yếu tố, thông tin hợp lệ; tự ý làm sai lệch thông tin trên Giấy phép lái xe quân sự; Giấy phép lái xe quân sự bị quá thời hạn theo quy định; Giấy phép lái xe quân sự không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy phép lái xe quân sự của người không còn phục vụ trong Quân đội.

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quân sự

Điều kiện cấp lại Giấy phép lái xe quân sự: Trường hợp Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn, bị mất dưới 3 tháng, có đủ hồ sơ theo quy định, không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ thì được xét cấp lại.

Người bị mất Giấy phép lái xe quân sự có đủ điều kiện cấp lại Giấy phép lái xe quân sự nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan xe - máy đơn vị. Cơ quan xe - máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quân sự.

Thời gian cấp lại Giấy phép lái xe quân sự sau 30 ngày, kể từ ngày Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xác minh Giấy phép lái xe quân sự không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại, Cục xe-máy, Tổng cục Kỹ thuật thông báo cho đơn vị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2022 và thay thế Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; Thông tư số 216/2011/TT-BQP ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông đường bộ.

                                                                              Thanh Thủy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn