Quân chủng Hải quân: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

HQ Online -

Ngày 4 và 6-1, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự hội nghị; Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì và trực tiếp quán triệt Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Hải quân nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đồng chí yêu cầu: Đối với các đồng chí báo cáo viên, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng nghị quyết, kết luận; khi giới thiệu lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới, những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp Trung ương đã xác định trong các nghị quyết, kết luận; liên hệ sát với tình hình thực tiễn của Quân đội, Quân chủng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn Quân chủng tham gia học tập, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết; từ đó từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên "tự soi mình", tự phê bình và đấu tranh phê bình, đề cao trách nhiệm, gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện có hiệu quả.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 357-KH/ĐU ngày 14-10-2016 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sỹ Hải quân".

Theo kế hoạch, đến ngày 20-1-2017 các đơn vị trong toàn Quân chủng phải tổ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện xong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng và quần chúng trong đơn vị. Sau học tập, quán triệt, triển khai thực hiện xong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), tất cả đối tượng tham gia đều phải viết thu hoạch, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình trong thực hiện Nghị quyết.

Tin, ảnh: Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn