Quân chủng Hải quân: Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 3-12, Tư lệnh Hải quân đã có Chỉ thị 15588/CT-BTL Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân chủng Hải quân.

Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, toàn Quân chủng đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” và thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện này đã có tác dụng thiết thực, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng được quy ước, quy chế, mô hình tổ chức các sự kiện ở đơn vị theo tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, văn minh được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần vào việc xây dựng, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Quân đội và Quân chủng.

Diễu hành tuyên truyền thực hiện chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về không khói thuốc lá trong cơ quan, đơn vị. Ảnh: Đức Thu

Tổ chức sinh nhật tập thể cho chiến sĩ Kho 862. Ảnh: Thanh Tĩnh

Tuy nhiên, sự chuyển biến về nhận thức và chấp hành của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa sâu sắc. Một số cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ trì chưa gương mẫu, nói không đi đôi với làm; có biểu hiện phô trương, hình thức, lãng phí, gây dư luận không tốt trong đơn vị và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người cán bộ, đảng viên và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sỹ Hải quân”.

Để khắc phục những điểm yếu còn tồn tại ở trên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Quân chủng, ngày 3-12, Tư lệnh Hải quân đã ra chỉ thị Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân chủng Hải quân.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 15588/CT-BTL, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình.

Chỉ thị cũng quy định rõ trách nhiệm của các cấp, nhất là cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ chủ trì (người đứng đầu); trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Hải quân; trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra các cấp… Kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xếp loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hàng năm.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ban hành (3-12-2018) và được phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Quân chủng.

HQVN

Các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên có liên quan đến Chỉ thị 15588/CT-BTL:

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 8-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

-Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị, Khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”;

-Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

-Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

-Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”;

-Chỉ thị số 771-CT/QU ngày 22-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh trong Quân đội”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn