"Ðồng bào thân mến,

1964 là năm thứ tư của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Ðể hoàn thành thắng lợi kế hoạch, đồng bào miền Bắc hãy hăng hái thi đua yêu nước, đẩy mạnh hai phong trào trong công nghiệp, nông nghiệp và cuộc vận động đồng bào miền xuôi đi tham gia xây dựng miền núi.

Ðồng bào miền Nam đang anh dũng chiến đấu cho tự do độc lập và đang giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Ðồng bào miền Bắc phải hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam. Phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà.

Bắc Nam như cội với cành

Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng

Rồi đây thống nhất thành công

Bắc Nam ta lại vui chung một nhà.

Mấy lời thân ái nôm na

Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân".

Năm Giáp Thìn 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.