Hội thảo khoa học “Lý luận-thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

HQ Online -

Sáng 20/7, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận-thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

 

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo gồm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Dự hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. 

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: Xuân Hương

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thực tiễn sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Hương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh Báo QĐND điện tử

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng đồng thời đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI). Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là dịp để nghiên cứu, trao đổi, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú, có hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận, thực tiễn đồng thời nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được trên 50 bài tham luận và biên tập, xuất bản thành kỷ yếu của hội thảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Xuân Hương

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và hội nhập quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Kết quả cuộc hội thảo hôm nay nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các cấp, các ngành đang triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thảo cũng là dịp đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) trong 10 năm (2013 - 2023), làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tham luận tại hội thảo khoa học của các đại biểu có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để Ban chỉ đạo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI); nghiên cứu, xây dựng báo cáo và xây dựng các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

 Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn