Hỏi, đáp về Luật bảo hiểm xã hội

Hỏi: Tôi bị tai nạn lao động phải nghỉ việc nằm viện điều trị 3 tuần. Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tôi có được hưởng chế độ ốm đau cho thời gian nằm viện điều trị hay không?

 

Theo quy định tại Điều 25, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì chế độ ốm đau được áp dụng đối với các trường hợp tai nạn phải nghỉ việc mà không phải là tai nạn lao động. Như vậy, trường hợp đồng chí bị tai nạn lao động nên không áp dụng chế độ ốm đau đối với thời gian phải nghỉ việc nằm viện điều trị. 

Hỏi: Do đặc thù công việc nên Doanh nghiệp nơi tôi làm việc bố trí ngày nghỉ vào thứ Năm hàng tuần. Tôi bị ốm và nghỉ việc từ thứ Năm cho đến thứ Ba (6 ngày). Vậy, thời gian hưởng chế độ ốm đau của tôi được tính là bao nhiêu ngày?

Theo quy định thì thời gian hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp của đồng chí nghỉ 6 ngày, trong đó có 01 ngày là ngày nghỉ hàng tuần (thứ Năm) nên thời gian tính hưởng chế độ ốm đau của đồng chí là 5 ngày.

Hỏi: Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được quy định như thế nào?

Căn cứ Khoản 4, Điều 28, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định: Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày (Luật cũ chia cho 26 ngày).

Hỏi: Một người lao động phát hiện bị mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy, trường hợp này thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau của người lao động là bao nhiêu?

Trong trường hợp này người lao động được hưởng chế độ ốm đau tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần; trường hợp hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn với thời gian hưởng tối đa là 01 tháng (bằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội).

Hỏi: Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được quy định như thế nào?

Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa như sau: - 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi - 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Dương Hưng (TH)
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn