Học viện Hải quân bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và 4

HQ Online -

Từ 29-10 đến 2-11, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 và 4 năm 2018 cho 156 cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng và an ninh; những yêu cầu mới về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nguyên tắc cơ bản của Đảng lãnh đạo, Nhà nước trong quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đa phương hóa trong quan hệ hợp tác và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao.

Chiều 2-11 các học viên sẽ viết thu hoạch để được cấp giấy chứng nhận.

                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn