Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng 2020

HQ Online -

Chiều 13-1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 cho 19 đồng chí đảng viên mới và 20 quần chúng ưu tú dự nguồn kết nạp Đảng. 

Các học viên đến từ các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển; Viện Kỹ thuật Hải quân; Trung tâm Quan trắc môi trường biển và Đoàn Văn công, Cục Chính trị Hải quân.

Quang cảnh khai mạc lớp học

Lớp đảng viên mới được nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương là: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Các quần chúng ưu tú dự nguồn kết nạp đảng học tập 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên.

Lớp học được tổ chức từ ngày 13 đến 16-1. Kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch.

Tin, ảnh: Việt Xô

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn