Điểm mới về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật theo Thông tư 16/2020/TT-BQP

HQ Online -

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21-2-2020 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

 

Quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật tại Điều 41 của Thông tư 16 đã có những sửa đổi so với quy định tại Thông tư số 192/2016 ngày 26-11-2016. Tại khoản 1, 2, 3 của Điều 41, Thông tư số 16/2020/TT-BQP quy định như sau:

  1. Người vi phạm phải tự kiểm điểm bằng văn bản trước tập thể cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt, không tự kiểm điểm thì cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tại gia đình, địa phương nơi người vi phạm cư trú và lập biên bản về sự vắng mặt của người vi phạm. Biên bản xác minh được công bố trước cơ quan, đơn vị và có giá trị như bản tự kiểm điểm của người vi phạm.
  2. Tập thể cơ quan, đơn vị phân tích, phê bình, tham gia ý kiến về hành vi vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt thì căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, hành vi vi phạm kỷ luật của người vi phạm, tập thể cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp phân tích, phê bình, tham gia ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật.
  3. Người chỉ huy phải kiểm tra, xác minh trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền trực tiếp gặp người vi phạm để người vi phạm trình bày ý kiến. Nếu người vi phạm vắng mặt thì người chỉ huy căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm để kết luận về hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật đối với người vi phạm.

Sau khi thực hiện các bước trên, cơ quan đơn vị thực hiện các bước: Kết luận về hành vi vi phạm kỷ luật; báo cáo cấp ủy Đảng có thẩm quyền xem xét, thông qua (nếu có); ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật theo quyền hạn phân cấp; tổ chức công bố quyết định kỷ luật, báo cáo lên trên và lưu trữ hồ sơ ở đơn vị.

Như vậy, so với quy định tại Điều 40, Thông tư số 192/2016/TT-BQP, thì Điều 41 của Thông tư số 16/2020/TT-BQP đã giải quyết được trường hợp người vi phạm vắng mặt, nhất là các trường hợp cố tình vắng mặt nhằm mục đích trốn tránh việc xử lý kỷ luật.

                                                                                      Thành Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn